Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Persian literature--Foreign countries
Displaying 1 to 12 of 12
Title & Author Format Holdings Editions From To
De Sa'di à Aragon : le rayonnement de la littérature persane en France by Ḥadīdī, Javād
DDC/LCC
  51 8 2018 2018
Tārīkh-i zabān va adabīyāt-i Īrān dar khārij az Īrān by Shushtery, Mahomed Abbas
LCC
  10 1 1973 1973
Taṣawwuf and literature in Bosnia : three studies by Algar, Hamid
DDC/LCC
  5 1 1996 1996
Digarbāshān-i jinsī dar adabiyāt-i tabʻīd-i Īrān = : Homosexuals in the literature of Iranian exiles by Sayf, Asad
LCC
  2 1 2019 2019
Persian literature in the west : a reconnaissance by Kaufman, Paul
LCC
  2 2 1965 1965
Kānūn-i Nivīsandagān-i Īrān dar Tabʻīd : Pānzdahumīn daftar, pāʼīz-i sāl-i 1381
LCC
  2 1 2002 2002
Ashʻār-i Fārsī-i Iqbāl Lāhūrī : shāmil-i ghazalīyāt, Asrār-i khūdī, Rumūz-i bīkhūdī, Gulshān-i rāz-i jadīd bandagīʹnāmah, Payām-i mashriq, Afkār, Naqsh-i farhang, Jāvīdnāmah, Pas chih bāyad kard, Musāfir va armaghān-i Ḥijāz by Iqbal, Muhammad, Sir, 1877-1938
LCC
  2 1 1987 1987
Muʻarrifī-i kitāb va nashrīyāt by Māfān, Masʻūd
LCC
  1 1 1991 1991
Si'r-i muqavimat-i Afganistan : 2
DDC
  1 1 1993 1993
Si'r-i muqavimat-i Afghanistan : 1 by Rahmani, M. A
DDC
  1 1 1992 1992
Tārīkh-i zabān va adabīyāt-i Īrān dar khārij az Īrān by Mahrīn Shushtarī, Abbās
LCC
  1 1 1974 1974
The Literature of the Persian renaissance of the Abbasid period and its influence upon British and American literature by Abbas Abd allah Burazjan
DDC
  1 1 1980 1980
Displaying 1 to 12 of 12
.