Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Bible.--Pentateuch
Displaying 17101 to 17125 of 17152
Title & Author Format Holdings Editions From To
Sefer Divre Daṿid : ʻal ha-Torah : maʼamarim neḥmadim . by Zaltser, Daṿid, ha-Kohen, 1841 or 1842-1900
LCC
  1 1 2009 2009
Sefer Abire yam : divre Torah she-neʼemru be-Shabatot u-moʻadim, yeme hilula uve-khol ʻidan raʻṿa by Fridman, Yiśraʼel Mosheh
LCC
  1 1 2012 2012
Sefer Sheveṭ Yehudah : ḥidushim she-neʼemru mi-pi rabenu ... ʻal seder patashiyot ha-shavuʻa u-maʻagal ha-shanah : uve-sofo meʻaṭ mizʻer ʻal toldot ṿe-orḥot rabenu by Muʻalem, Yehudah, 1922-2010
LCC
  1 1 2010 2010
Sefer Penine Binyamin : ʻal ha-Torah u-moʻade ha-shanah by Ṿainberger, Binyamin Zeʼev
LCC
  1 1 2014 2014
Sefer Minḥat Yitsḥaḳ : ʻal seder parshiyot ha-Torah u-derashot le-Shabat ha-gadol ṿe-Shabat teshuvah u-zemanim shonim by Weiss, Isaac Jacob, 1902-1989
LCC
  1 1 1974 1974
Sefer Doresh ṭov : le-vaʼer pesuḳim u-midrashim peliʼim : ʻal ha-Torah u-moʻadim : meyusad le-yaʼer pesuḳe matan Torah le-ḥag ha-Shavuʻot ; mafteaḥ kelali le-ʻinyene derush . by Klar, Yitzchok
LCC
  1 1 2010 2010
Ḥamishah Ḥumshe Torah Meʼor ha-Torah : ʻim mefarshe ha-Torah, Targum Unḳelos, perush Rashi ... ba-ʻarikhah ḥadashah' mugahat u-metuḳenet uve-otiyot gedolot u-meʼirot ʻenayim, ʻim ḥamesh megilot
LCC
  1 1 2010 2010
Torah shelemah (complete Torah) : Talmudic-Midrashic encyclopedia of the Pentateuch ; text with a commentary "Torah Shebealpeh" ... compiled, with notes and sources based on the Hebrew medieval commentaries
LCC
  1 1 1944 1944
Sefer Tsevi la-tsadiḳ : ʻal ha-Torah ṿe-sugyot ha-Shas, ṿe-shut u- derushim . by Michaelson, Ezekiel Ẓevi ben Abraham Ḥayyim, 1863-1942
LCC
  1 1 2000 2000
Sefer Penine sugyot : osef shiʻurim by Shurkin, Y.
LCC
  1 1 2013 2013
Ori ṿe-yishʻi : maʼamarim be-maḥshavah ṿe-agadah : ha-meyusadim ʻal ʻomeḳ divre rabotenu ... shiʻurim u-verure halakhah ... mesudarim . by Yungraiz, Ori Sheraga
LCC
  1 1 2016 2016
Sefer Birḳat Yosef : ʻal ha-Torah : be-tosefet shire Shabat lehe-ḥakham ... R. Shalom Shabazi
LCC
  1 1 2010 2010
Sefer Minḥat Yehudah : ʻal ha-Torah by Horoṿits, Yehudah, -1981
LCC
  1 1 2012 2012
Chomas hadas by Israel Meir, ha-Kohen, 1838-1933
LCC
  1 1 1965 1965
Torat D' temimah : parashiyot ha-shavuʻa li-yeladim ʻal pi rabenu, ha-Rav Tsevi Yehudah ha-Kohen Ḳuḳ, zatsal by Sofer, Rut
LCC
  1 1 2007 2007
Ḥamishah ḥumshe Torah : ʻim ha-hafṭarot ... ha-kol meturgam bi-śefat Briṭanyah zakah = The five books of Moses with the Haphtaroth and prayers for Sabbath
DDC/LCC
  1 1 1903 1903
Sefer Shaʻar ḳeriʼat ha-Torah : ʻa.p. d. ha-Gera zal u-fosḳim aḥerim by Karasik, Ber, active 19th century
LCC
  1 1 1950 1950
Sefer Melekhet ha-ḳodesh : beʼer kol ha-davar ha-ḳasheh asher nimtsa be-divre ... Rashi by Ṭoledano, Mosheh ben Daniyel, -1773
LCC
  1 1 1802 1802
Sefer Akh peri la-tsadiḳ : ʻal ha-Torah . by Tabovits, Bernát
LCC
  1 1 1935 1935
Ohel Devorah : devarim neḥmadim u-veʼurim ha-shaṿim le-khol nefesh ʻal parashiyot ha-shavuʻa u-moʻade ha-shanah by Lurya, Yitsḥaḳ Shelomoh
LCC
  1 1 2013 2013
Sefer ha-zekhut by Alter, Isaac Meir, 1789-1866
LCC
  1 1 1996 1996
Sefer "Mayim ḥayim" meha-beʼer : el shulḥan Shabat : hagigim ṿe-raʻyonot, musar ṿe-derekh erets mi-parashiyot ha-shavuʻa by Laḥyani, Avraham
LCC
  1 1 2006 2006
Sefer Baʻal ha-ṭurim ha-shalem : ʻal ḥamishah ḥumshe Torah ... ʻim ha-meḳorot by Jacob ben Asher, approximately 1269-approximately 1340
LCC
  1 1 1985 1985
Sefer Margalit yeḳarah : ḥidushim yeḳarim u-metuḳim ʻal ḥamishah ḥumshe Torah : margaliyot yeḳarot u-mesuderot, ʻal derekh ha-peshaṭ ha-remez ṿeha-derash by Kohen, Yosef (Yosef ben Yitsḥaḳ)
LCC
  1 1 2003 2003
Sefer Torat Tsiyon : liḳuṭ naʼeh, ḥidushe Torah ... ʻal parashiyot ha-Torah moʻadim u-zemanim . by Kohn, Ben Zion
LCC
  1 1 2006 2006
Displaying 17101 to 17125 of 17152
.