Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
Displaying 1 to 25 of 39
Title & Author Format Holdings Editions From To
At the court of Amîr : a narrative by Gray, John Alfred
DDC/LCC
  261 30 1895 2021
The life of Abdur Rahman, Amir of Afghanistan . by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
DDC/LCC
  187 26 1900 2005
The Ameer Abdur Rahman by Wheeler, Stephen, 1854-1937
DDC/LCC
  155 16 1894 2010
Under the absolute Amir by Martin, Frank A.
DDC/LCC
  118 13 1907 2005
Sīrāj al-tavārīkh by Kātib Hazārah, Fayz̤ Muḥammad, 1862 or 1863-1930 or 1931
LCC
  31 11 1912 2014
Afghanistan : a study in international political developments, 1880-1896 by Kakar, M. Hasan
DDC/LCC
  34 9 1971 1971
Under the absolute Amir of Afghanistan by Martin, Frank A.
DDC/LCC
  43 5 1907 2000
Tuzuk-i ʻAbdurraḥmānī : yaʻnī, Ḥaz̤rat Z̤iyāulmillat Vaddīn Hiz Haʼines Amīr ʻAbdurraḥmān K̲h̲ān̲ farmān̲ravāʼe Daulat-i K̲h̲udādād Afg̲h̲ānistān kī apnī likhī hūʼī musharraḥ lā s̲ānī va shuhrah-yi āfāq savāniḥ ʻumrī by ʻAbdurraḥmān K̲h̲ān, 1913-
LCC
  45 5 1902 1902
The judicial state: Evolution and centralization of the courts in Afghanistan, 1883--1896 by Tarzi, Amin
LCC
  9 4 2003 2003
The Amir Abdur Rahman Khan by Durand, H. Mortimer (Henry Mortimer), 1850-1924
LCC
  6 3 1907 1907
The Ameer Abdur Pahman by Wheeler, Sepehen
DDC/LCC
  20 3 1895 2018
Tuzuk-i ʻAbdurraḥmānī : jadīd Afg̲h̲ānistān ke bānī Amīr ʻAbdurraḥmān K̲h̲ān kī savāniḥ-i ʻumrī by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  15 3 2006 2006
Pandnāmah-i dunyā va dīn : khāṭirat-i Amīr ʻAbd al-Raḥmān, bi-qalam-i khūdish by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  3 2 1883 1883
Safar-i Amīr ʻAbd al-Raḥmān Khān bih Rāvalpindī : muz̲ākarāt-i bayn-i Amīr va Nāyib al-Salṭanah-i Hind, Aprīl 1885 M by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  5 2 2001 2001
State-building and centralization in a tribal society : Afghanistan 1880-1901 by Ghani, Ashraf, 1949-
LCC
  2 2 1977 1977
At the court of the Amir of Afghanistan by Gray, John Alfred
DDC/LCC
  36 2 1901 1901
Tuzuk-i Amīrī : yaʻnī, savāniḥ ʻumrī Amīr ʻAbdurraḥmān K̲h̲ān G̲h̲āzī Amīr-i Kābul by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  2 2 1901 1901
Risālah-i mawʻiẓah by Muḥammadzāʼī, Gul Muḥammad
LCC
  2 2 1892 1893
Tārīkh : kitāb-i mustaṭāb-i Ḥālāt-i Vālāḥaz̤rat Amīr ʻAbd al-Raḥmān Khān Ḥukmrān-i nāfiz̲ al-amr-i mamlakat-i Afghānistān by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  7 2 1901 1901
Tāj al-tavārīkh by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  3 2 1901 1901
Dū chihrah az Amīr ʻAbd al-Raḥmān Khān va chand maqālah by Mihrīn, Muḥammad Naṣīr
LCC
  17 2 1999 1999
Afghanistan and its late Amir : with some account of Baluchistan
LCC
  4 2 1902 1912
[Tāj al-Tavārīkh (romanized form)] : Savāniḥ-i ʻUmrī-yi ... Amīr ʻAbd al-Raḥmān Khān by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  3 2 1904 1904
Amīrʹnāmah : sharḥ-i ḥavādis-i pādshāhī-i Amīr ʻAbd al-Raḥmān Khān = Ameer Nama by Ibrāhīm, Raḥīm, 1957 or 1958-
LCC
  3 1 2012 2012
Īn chand saṭrīst kih ḥaz̤rat-i bādishāh-i Islām panāh-i amīr ibn al-amīr ibn al-amīr Amīr ʻAbd al-Raḥman Khān adāma Allāh salṭanatahu az barā-yi qawm-i khūd pīshīnʹgūʼī farmūdah kih az vāridāt-i zamānah mustaẓhar bāshand musammá bih Naṣāyiḥʹnāmchah by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  1 1 1886 1886
Displaying 1 to 25 of 39
.