Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
Displaying 1 to 25 of 39
Title & Author Format Holdings Editions From To
Pandnāmah-i dunyā va dīn : khāṭirat-i Amīr ʻAbd al-Raḥmān, bi-qalam-i khūdish by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  3 2 1883 1883
Īn chand saṭrīst kih ḥaz̤rat-i bādishāh-i Islām panāh-i amīr ibn al-amīr ibn al-amīr Amīr ʻAbd al-Raḥman Khān adāma Allāh salṭanatahu az barā-yi qawm-i khūd pīshīnʹgūʼī farmūdah kih az vāridāt-i zamānah mustaẓhar bāshand musammá bih Naṣāyiḥʹnāmchah by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  1 1 1886 1886
Risālah-i mawʻiẓah by Muḥammadzāʼī, Gul Muḥammad
LCC
  2 2 1892 1893
Tuzk-i amīrī : yaʻnī savāniḥ-i ʻumrī Amīr ʻAbdurraḥmān K̲h̲ān G̲h̲āzī Amīr-i Kābul by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  1 1 1900 1900
The life of Abdur Rahman, Amir of Afghanistan, G.C.B., G.C.S.I by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
DDC/LCC
  6 1 1900 1900
At the court of the Amir of Afghanistan by Gray, John Alfred
DDC/LCC
  36 2 1901 1901
Dabdabah-yi Amīrī : yaʻnī savāniḥ ẓīāʼulmaltah vāliddain amīr ʻAbdurraḥmán K̲h̲ān G̲h̲āzī hukmarān-i daulat k̲h̲udā dād afg̲h̲ānistān by Bilgrāmī, Sayyid Muḥammad Hassan
LCC
  1 1 1901 1901
Tuzuk-i Amīrī : yaʻnī, savāniḥ ʻumrī Amīr ʻAbdurraḥmān K̲h̲ān G̲h̲āzī Amīr-i Kābul by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  2 2 1901 1901
Tārīkh : kitāb-i mustaṭāb-i Ḥālāt-i Vālāḥaz̤rat Amīr ʻAbd al-Raḥmān Khān Ḥukmrān-i nāfiz̲ al-amr-i mamlakat-i Afghānistān by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  7 2 1901 1901
Tāj al-tavārīkh by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  3 2 1901 1901
Tuzuk-i Amīrī, yaʼnī, Savāniḥ ʻumrī-i Amīr ʻAbdurraḥmān K̲h̲ān G̲h̲āzī, Amīr-i Kābul by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  1 1 1901 1901
Tuzuk-i ʻAbdurraḥmānī : yaʻnī, Ḥaz̤rat Z̤iyāulmillat Vaddīn Hiz Haʼines Amīr ʻAbdurraḥmān K̲h̲ān̲ farmān̲ravāʼe Daulat-i K̲h̲udādād Afg̲h̲ānistān kī apnī likhī hūʼī musharraḥ lā s̲ānī va shuhrah-yi āfāq savāniḥ ʻumrī by ʻAbdurraḥmān K̲h̲ān, 1913-
LCC
  45 5 1902 1902
Tuzak-i ʻAbdurraḥmānī : yaʻnī Ḥaz̤rat Z̤iyaʼulmillat va al-Dīn ... Amīr ʻAbdurraḥmān K̲h̲ān, Jī. Sī. Bī., Jī. Sī. Es. Āʼī Farmān̲ravaʼe Daulat-i K̲h̲udādād Afg̲h̲ānistān kī apnī likhkhī huʼī musharraḥ lās̲ānī va shuhrahʼ-yi āfāq savāniḥ ʻumrī by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  1 1 1902 1902
Tāj al-tavārīkh : yaʻnī savāniḥ-i ʻumrī-i aʻláḥaz̤rat Amīr ʻAbd al-Raḥmān Khān vālī-i mamlakat-i khudādād-i Afghānistān by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  3 1 1904 1904
Tāj al-Tavārīkh : Savāniḥ-i ʻUmrī-yi ... Amīr ʻAbd al-Raḥmān Khān by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  1 1 1904 1904
[Tāj al-Tavārīkh (romanized form)] : Savāniḥ-i ʻUmrī-yi ... Amīr ʻAbd al-Raḥmān Khān by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  3 2 1904 1904
The Amir Abdur Rahman Khan by Durand, H. Mortimer (Henry Mortimer), 1850-1924
LCC
  6 3 1907 1907
Afghanistan and its late Amir : with some account of Baluchistan
LCC
  4 2 1902 1912
Afghanistan : a study in international political developments, 1880-1896 by Kakar, M. Hasan
DDC/LCC
  34 9 1971 1971
State-building and centralization in a tribal society : Afghanistan 1880-1901 by Ghani, Ashraf, 1949-
LCC
  2 2 1977 1977
Safarnāmah va khāṭirāt-i Amīr ʻAbd al-Raḥmān Khān va tārīkh-i Afghānistān az 1747 tā 1900 M by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  7 1 1990 1990
Safarnāmah va khāṭirāt-i Amīr ʻAbd al-Raḥmān Khān va tārīkh-i Afghānistān az 1747 tā 1900 by ʻAbd al-Raḥmān Khān, Amir of Afghanistan, -1901
LCC
  3 1 1990 1990
Naṣb-i ʻAbd al-Raḥmān Khān bar arīkah-ʼi qudrat va-qiyām-i hazārahh́ā by Jamālī, Ghulām Ḥaydar
LCC
  1 1 1999 1999
Dū chihrah az Amīr ʻAbd al-Raḥmān Khān va chand maqālah by Mihrīn, Muḥammad Naṣīr
LCC
  17 2 1999 1999
Under the absolute Amir of Afghanistan by Martin, Frank A.
DDC/LCC
  43 5 1907 2000
Displaying 1 to 25 of 39
.