Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Devotional literature, Dutch (Middle)
Displaying 1 to 25 of 26
Title & Author Format Holdings Editions From To
To be near unto God by Kuyper, Abraham, 1837-1920,
DDC/LCC
  215 16 1900 2005
De godlievende ziel vertoont in zinnebeelden by Hugo, Herman, 1588-1629
DDC/LCC
  131 33 1724 1980
Het Wiesbadense handschrift : Hs. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10
DDC/LCC
  48 7 2009 2010
Patronen ontrafeld : studies over gregoriaanse gezangen en Middelnederlandse liederen by Loos, Ike de
DDC/LCC
  38 6 2012 2012
Voor de tijd van het jaar : vervaardiging, organisatie en gebruikscontext van Middelnederlandse devote liedverzamelingen (ca. 1470-1588) by Morrée, Cécile de, 1985-
DDC/LCC
  22 4 2017 2017
Suster Bertken by Bertken, Suster
DDC/LCC
  21 6 1989 2005
Het kabinet des genaden-verbonds, zijnde een eenvoudig onderrigt wegens het verbond der genade : aangelegd tot overtuiging van genadelooze menschen, maar meest om tot nut voor Gods kinderen, tot haar troost, raad- en moedgeving te dienen, tot bevordering van hun geloof, blijdschap, heiligmaking en verzekering, in vragen voorgesteld, met nuttige aanmerkingen daar over by Myseras, Lambrecht
DDC
  19 7 1745 1866
Dertig nieuwe bijbelse gebedstema's by Penning de Vries, Piet
LCC
  13 3 1970 1971
Koers in de mist by Baas, N
LCC
  12 1 1966 1966
De naer-volghinghe des doodts Onses Heeren Iesu Christi : waer in verthoont wordt hoe den mensch als eenen pelgrim met Christo door dese wereldt sal moghen salichlyck passeren by Georgius, Nicolaus, -1655
LCC
  10 4 1622 1622
Rozen bij dozijnen by Baas, N
LCC
  7 2 1963 1964
Troostwoorden : voor beproefden, lijdenden en ouden van dagen, zijnde korte stukjes voor iederen morgen en iederen avond der maand, vooral geschikt voor gebruik in de binnenkamer of op het ziekbed by Malherbe, J. Addey (John Addey), 1864-1939
DDC
  6 4 1911 1911
Zending-oefeningen voor onze kinder-kransen by Neethling, Ella, 1862-1926
DDC
  4 2 1909 1909
Dit boeck is gheheten der sielen troest
LCC
  4 2 1485 1491
Een alegoris-historis verhaal van het edel en machtig koninkrijk van Salem : mitsgaders van deszelfs edele koning, en zijn volmaakte deugden, en van de reize tot de zelfde. Voorgestelt in manier van t'samenspraak tusschen Historicus Waarmont, en Reiselust Weetgeers Zoon. Tot stichtinge beschreven by Dirckx, Oom Jacob, -1689
DDC
  4 1 1683 1683
Licht in lijden : Gods leidingen in het leven by Watson, Helena M
LCC
  4 1 1934 1934
Goddelyke begeerten eener gelovige ziele, die vierig verlangt na eene nauwe gemeinschap met Godt, : vervat in hondert zielroerende overdenkingen by T. S. (Thomas Sherman), active 1672-1680
DDC
  3 3 1704 2012
Hier begi[n]t een suuerlijck crans van dusent rosen
LCC
  2 1 1500 1500
Hier beghint die tafel van delen boeck welck is ghehete[n] der sielen troest
LCC
  2 1 1479 1479
Al de eenvoudige oefeningen by Floor, Wulfert
LCC
  2 1 1987 1987
Devotional meditations on the passion
LCC
  1 1 1500 1500
Die Gheestelijcke bruyloft : Daer in de mensch by ghelijckenissen lieflijck geleert wort, hoe die bruyt Christi, die geloovighe ziele in dit velen toe bereyt ende verciert wort, eer sy van Christo haren bruydegom totter hemelscher bruyloft-feeste wort thuys gevoert. Meer dan over hondert ende vijftich iaren in hoochduytscher spraken gheschreven aende de alder doorluchste Keyserinne Leonora
DDC
  1 1 1640 1640
Devotional miscellany
LCC
  1 1 1525 1525
[Prayer book in Middle Dutch] by Catholic Church
LCC
  1 1 ???? ????
Den christelicken wandel-wegh : Waer in wy vermaendt en onderwesen worden, hoe dat wy uyt-gaende, of uyt-varende den tijd der genade christelick en godsalich sullen besteden by Petersen, Peter
DDC
  1 1 1645 1645
Displaying 1 to 25 of 26
.