Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Motion picture plays, Persian
Displaying 1 to 25 of 43
Title & Author Format Holdings Editions From To
Āvāzʹhā-yi nanah ārsū : (fīlmnāmah) by Bayz̤āʼī, Bahrām
DDC/LCC
  17 1 1996 1996
Dastfurūsh : fīlmńāmah va naqd-i fīlm by Nabavī, Ibrāhīm, 1958-
LCC
  14 2 1989 1989
Sabzʹangushtī : yak fīlmnāmah by Baḥrānī, Shahriyār
LCC
  13 2 1996 1996
Bahman Farmān Ārā, zindagī va āsār : bih inz̤imām-i fīlmʹnāmah-ʼi kāmil-i Khānahʹī rū-yi āb by Durustkār, Riz̤ā, 1964 or 1965-
LCC
  12 2 2002 2002
Mīrās̲ by Shāmlū, Aḥmad
LCC
  11 4 2015 2016
Naqsh-i zan dar adabīyāt-i sīnimā-yi Īrān (az āghāz tā sāl-i 1384) by Nāzukʹkār, Zhīnūs, 1975 or 1976-
LCC
  11 1 2015 2015
Bahrām Bayz̤āyī va "Vaqtī hamah khvābīm" = : Bahram Beyzaie and When we are all asleep
LCC
  11 1 2019 2019
Murshid va pahlavān : fīlmnāmah-i mustanad darbārah-i fīlm-i nāʹtamām-i ʻAlī Ḥātamī by Qurbānī, Ḥāmid
LCC
  10 1 2018 2018
Kāt manṭiqah-ʼi mamnūʻah by Chihilʹtan, Amīr Ḥasan
LCC
  10 3 2004 2019
Safar bih shab : fīlmnāmah [nigārish-i 1368] by Bayz̤āʼī, Bahrām
LCC
  10 2 2017 2017
Parvīn : fīlmnāmah-i sīnimāyī by Bihzādpūr, Bihzād
LCC
  9 1 2018 2018
Bāznamāyī-i gusast-i guftimān-i siyāsī dar sīnimā-yi Aṣghar Farhādī by Muqaddas, Arsalān, 1988 or 1989-
LCC
  8 1 2018 2018
Haftād va panj sāl-i avval bih rivāyat-i Bahman Farmān Ārā by Farmān Ārā, Bahman
LCC
  8 1 2020 2020
Afsānah-i rastā by Firishtah Ḥikmat, Farshād
LCC
  7 2 2019 2019
Dū fīlmʹnāmah by ʻAqīqī, Saʻīd
LCC
  7 1 2003 2003
Āsībʹshināsī-i matn dar sīnamā-yi Īrān = : Recognition of damages for dramatical texts in the Iranian cinema by Akbarʹpūr, ʻAlī Riz̤ā, 1977 or 1978-
LCC
  7 2 2011 2011
Shaydā : fīlmnāmah by Maqṣūdī, Riz̤ā
LCC
  7 3 1999 2001
Haft fīlmʹnāmah az Aṣghar Farhādī by Farhādī, Aṣghar, 1972-
DDC/LCC
  6 2 2014 2015
ʻIshqnāmah-yi Malīk Maṭrān : yak fīlmnāmah by Hāshimīʹnizhād, Qāsim
LCC
  5 1 2020 2020
Naẓarīyahʹhā-yi rumān-i pasāʹmudirn va sīnimā-yi Īrān by Ramaz̤ānī Fūkalāʼī, Muḥammad Ḥusayn, 1977 or 1978-
LCC
  5 1 2019 2019
Fīlmnāmah-ʼi Dunyā by Tawḥīdī, Farhād, 1956 or 1957-
DDC/LCC
  4 1 2003 2003
Haft fīlmʹnāmah az Aṣghar Farhādī by Farhādī, Aṣghar, 1972-
LCC
  4 2 2014 2014
Kiyānūsh ʻAyyārī : farāsūy-i sīnamā by Aḥmadī ʻUliyāyī, Saʻīd, 1985 or 1986-
LCC
  4 1 2020 2020
Ṭaʻm-i gīlās : naqd-i sīnimā-yi Īrān = Taste of cherry by ʻAqīqī, Saʻīd
LCC
  4 1 2018 2018
Hāmūn = : Hamoon by ʻAqīqī, Saʻīd
LCC
  4 1 2017 2017
Displaying 1 to 25 of 43
.