Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Young adult fiction, Persian
Displaying 1 to 25 of 99
Title & Author Format Holdings Editions From To
Fortune told in blood by Ghaffārzādagān, Dāvūd
DDC/LCC
  112 6 1996 2008
Niqābdārān-i javān by Ḥakīmī, Maḥmūd
LCC
  10 3 1978 1989
Bar maḥmil-i bāl-i malāʼik by Shujāʻī, Mahdī
LCC
  9 2 1986 1991
Qiṣṣah-ʼi mā hamīn būd by Mīr Kiyānī, Muḥammad
LCC
  7 5 1991 1999
Safar bih bīst va dū sāligī : dāstān barā-yi nawjavānān by Tunukābunī, Farīdūn
LCC
  7 1 1976 1976
Sakhtūn : barāy-i gurūh-hā-yi sinnī d va h by Irānī, Nāṣir
LCC
  6 2 1990 1990
Rāh-i bīʹkanārah by Irānī, Nāṣir
LCC
  6 2 1984 1989
Ganj-i qalʻah-ʼi matrūk : rumān-i nawʹjavānān by Bābā Khānī, Khusraw, 1959 or 1960-
LCC
  5 4 1991 1993
Āftābgardān by Muʼaz̲z̲in, Nāṣir
LCC
  5 1 1978 1978
Shab-i giriftan-i māh : dāstān-i zindagī-i Ḥakīm Abū al-Qāsim Firdawsī, barā-yi gurūhhā-yi sinnī-i d. va h by Ulughzoda, Sotim, 1911-1997
LCC
  4 2 1998 1998
Afsānah-i Bilīnās-i jādūgar by Yūsufī, Muḥammad Riz̤ā
LCC
  4 1 1998 1998
Afsānah-i shīr-i sipīdʹyāl by Yūsufī, Muḥammad Riz̤ā
LCC
  4 1 1998 1998
Shīr-i sipīdʹyāl by Yūsufī, Muḥammad Riz̤ā
LCC
  4 1 2000 2000
Khurshīd Khvārazm : dāstān-i zindagī-i Abu Rayhān Bīrūnī by Shaykhī, Muzhgān
LCC
  3 1 1998 1998
Sarʹzamīn-i bādkhīz : dāstān-i ʻilmī-takhayyulī, vizhah-i nawjavānān by Navāyī Lavāsānī, Ḥamīd
LCC
  3 1 1998 1998
Afsānah-'i quṭb-i shumāl by Ghaffārzādagān, Rafīʻ, 1967 or 1968-
LCC
  3 2 1991 1991
Khvābhāyam pur az kabūtar va bādʹbādak ast by Faryād, Farīdūn
LCC
  2 2 1986 1986
Shahr-i zanbūrān by Shīrāzī, ʻAbd al-Karīm
LCC
  2 2 1989 1989
Band-i kafsh : majmūʻah-i dāstān barā-yi nawʹjavānān by Sharīfʹzādah, Manṣūrah, 1953 or 1954-
LCC
  2 1 1985 1985
Ismāʼīl, Ismāʼīl by Gulābdarahʼī, Maḥmūd, 1939 or 1940-
LCC
  2 1 1985 1985
Ādamhā-yi ābrūdār : majmūʻah-i dāstān barā-yi nawjavānān by ʻArablū, Aḥmad
LCC
  2 1 2008 2008
Ādamʹhā-yi ābrū dār : majmūʻah-i dāstān barā-yi nūjavānān by ʻArablū, Aḥmad
LCC
  2 1 2008 2008
Az rūzhā-yi barfī .. : majmūʻah-i dāstān by Pāshāk, Muḥammad Riz̤ā Muḥammadī
LCC
  2 1 1992 1992
Kut-i pashmī : majmūʻah-ʼi hasht dāstān barā-yi nawʹjavānān by Najafī, ʻAbd al-Majīd
LCC
  2 2 1990 1991
Kabūtarhā dar qafas bih dunyā mīʹāyand by Ghaffārzādagān, Dāvūd
LCC
  2 2 1993 2002
Displaying 1 to 25 of 99
.