Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Afghanistan. Afghan National Army
Displaying 51 to 75 of 82
Title & Author Format Holdings Editions From To
Rahnamā-yi faʻʻālīyat dar dīpūʹhā-yi Urdū-yi J.D.A
LCC
  1 1 1987 1987
Plān-i kampāyin-i dawlat-i Jumhūrī-i Islāmī-i Afghānistān : musavvadah-i mushtarak
LCC
  1 1 2007 2007
Taʻlīm va tarbiyah-i siyāsī-i quvā-yi zamīnī va havāyī-i Afghānistān
LCC
  1 1 1982 1982
Afghan National Army in pictures
LCC
  1 1 ???? ????
Asia regional strategic perspective by Lee, Wayne E., 1965-
LCC
  1 1 2016 2016
Quvā-yi Musallaḥ-i Jumhūrī-i Islāmī-i Afghānistān, taʻlīmnāmah-i jamʻ-i niẓām
LCC
  1 1 1993 1993
Rahnamūd-i trānspūrt va intiqālāt-i Urdū-yi Millī Afghānistān 1 - 4 - 1
LCC
  1 1 2005 2005
Iḥyā va bāzʹsāzī-i Urdū-yi Millī by ʻĀzim, ʻAbd al-ʻAzīz, 1940 or 1941-
LCC
  1 1 2003 2003
Dar rāh-i pīrūzī : kitāb-i durūs-i siyāsī-i afsarān-i Urdū-yi Islāmī-i Afghānistān by Ḥusaynī, Sayyid Ḥusayn, (Writer on Military education)
LCC
  1 1 1995 1995
Urdū-yi Millī : āyīnah-i tamām namā-yi vaḥdat-i millī barā-yi mudāvimīn-i sīmīnār-i āmūzishī-i ʻaqīdatī, siyāsī-i urdū
LCC
  1 1 2003 2003
Da pyādah waslo wīshtalo taʻlīmnāmah
LCC
  1 1 1963 1963
Da Afghānistān shāhī Urdū da ʻumūmī taktīk nūṭūnah
LCC
  1 1 ???? ????
Taʻlīmātnāmah-ʼi piyādah by Afghanistan. Afghan National Army
LCC
  1 1 1921 1921
Assessment of U.S. government and coalition efforts to develop the logistics sustainment capability of the Afghan National Army
LCC
  1 1 2011 2011
Creating the new Afghan national armed forces (ANAF)
LCC
  1 1 2002 2002
Mukhtaṣar-i jadāvil-i haftah : yaʻnī Prūghrām-i taʻlīm va tarbiyah-ʼi afrād-i jadīdah by Sāmī, Maḥmūd (General)
LCC
  1 1 1921 1921
Da Afghānistān Shāhī Urdū da jamʻ niẓām awtīt niẓām : taʻlīmnāmah
LCC
  1 1 1965 1965
Afghanistan : the road to stability
LCC
  1 1 2009 2009
Taʻlīmāt-i ṭibb-i vaqāyavī-i khadamāt-i ṣiḥḥīyah-i lūzhistīk-i Urdū-i Shāhī-i Afghānistān
LCC
  1 1 1970 1970
Rahnumūd-i tawz̤īḥ-i umūr-i sīstim-i nāfiz̲ah-ʼi mālī va ḥisābī dar urdū-yi Jumhūrī-i Afghānistān
LCC
  1 1 1987 1987
Da Afghānistān da Islāmī dawlat da waslahʹwāl pawż da disiplīn uṣūlnāmah
LCC
  1 1 1995 1995
Inqilāb va quvā-yi Jumhūrī-i Dimūkrātīk-i Afghānistān by Gul Āqā (Brigadier General)
LCC
  1 1 1982 1982
Ḥamāsah-i hastwūnkay by Ḥaqmal, Bism Allāh, 1952 or 1953-
LCC
  1 1 1984 1984
First to fire : Afghanistan combat advisor deployment and post-traumatic stress injuries by Schouten, Andy
DDC
  1 1 2020 2020
Niẓāmnāmah-ʼi albisah-ʼi ʻaskarīyah
LCC
  1 1 1920 1920
Displaying 51 to 75 of 82
.