Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Afghanistan. Afghan National Army
Displaying 1 to 25 of 82
Title & Author Format Holdings Editions From To
Afghan National Army in pictures
LCC
  1 1 ???? ????
Defense and security highlights, Afghanistan
LCC
  2 2 ???? ????
Da Afghānistān shāhī Urdū da ʻumūmī taktīk nūṭūnah
LCC
  1 1 ???? ????
Taʻlīmnāmah-ʼi piyādah by Afghanistan. Afghan National Army
LCC
  3 3 1913 1921
Niẓāmnāmah-ʼi albisah-ʼi ʻaskarīyah
LCC
  1 1 1920 1920
Urdū : majallāh-i mahānah Vizārat-i Difāʻ-i Millī
LCC
  5 2 1920 1931
Taʻlīmātnāmah-ʼi piyādah by Afghanistan. Afghan National Army
LCC
  1 1 1921 1921
Mukhtaṣar-i jadāvil-i haftah : yaʻnī Prūghrām-i taʻlīm va tarbiyah-ʼi afrād-i jadīdah by Sāmī, Maḥmūd (General)
LCC
  1 1 1921 1921
Taʻlīmātʹnāmah-ʼi naqdī-i Urdū
LCC
  1 1 1950 1950
Da pyādah waslo wīshtalo taʻlīmnāmah
LCC
  1 1 1963 1963
Da Afghānistān shāhī Urdū : da makānīzah aw zghrah warū quwāʼū taʻlīmnāmah (tūlay, buluk, wāsit̤ah-yi maḥār buy) by Afghanistan. Da Milī Difāʻ Wizārat
LCC
  1 1 1963 1963
Da Afghānistān Shāhī Urdū : da żamakanay T̤ūpchī da muḥārabay taʻlīmnāmah : da żamakanay nakhṣho da wīshtalo dapārah da bat̤arī aw kandak da ālāto istiʻmāl
LCC
  1 1 1964 1964
Da Afghānistān Shāhī Urdū da jamʻ niẓām awtīt niẓām : taʻlīmnāmah
LCC
  1 1 1965 1965
Da Afghānistān Shāhī Urdū : milī muqāwamat
LCC
  1 1 1967 1967
Taʻlīmāt-i ṭibb-i vaqāyavī-i khadamāt-i ṣiḥḥīyah-i lūzhistīk-i Urdū-i Shāhī-i Afghānistān
LCC
  1 1 1970 1970
Quvā-yi Musallaḥ dar difāʻ az dastʹāvardʹhā-yi Inqilāb-i S̲awr by Raḥīm (Duktūr)
LCC
  1 1 1981 1981
Taʻlīm va tarbiyah-i siyāsī-i quvā-yi zamīnī va havāyī-i Afghānistān
LCC
  1 1 1982 1982
Inqilāb va quvā-yi Jumhūrī-i Dimūkrātīk-i Afghānistān by Gul Āqā (Brigadier General)
LCC
  1 1 1982 1982
Ḥamāsah-i hastwūnkay by Ḥaqmal, Bism Allāh, 1952 or 1953-
LCC
  1 1 1984 1984
Rahnumūd-i tawz̤īḥ-i umūr-i sīstim-i nāfiz̲ah-ʼi mālī va ḥisābī dar urdū-yi Jumhūrī-i Afghānistān
LCC
  1 1 1987 1987
Rahnamā-yi faʻʻālīyat dar dīpūʹhā-yi Urdū-yi J.D.A
LCC
  1 1 1987 1987
Ūrgānīzāsiyūn va tiktīk-i khadamāt-i ṣiḥḥīyah by Turābī, Muḥammad Anvar
LCC
  1 1 1988 1988
Quvā-yi Musallaḥ-i Jumhūrī-i Islāmī-i Afghānistān, taʻlīmnāmah-i jamʻ-i niẓām
LCC
  1 1 1993 1993
Dar rāh-i pīrūzī : kitāb-i durūs-i siyāsī-i afsarān-i Urdū-yi Islāmī-i Afghānistān by Ḥusaynī, Sayyid Ḥusayn, (Writer on Military education)
LCC
  1 1 1995 1995
Da Afghānistān da Islāmī dawlat da waslahʹwāl pawż da disiplīn uṣūlnāmah
LCC
  1 1 1995 1995
Displaying 1 to 25 of 82
.