Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Shamanism--Songs and music
Displaying 1 to 22 of 22
Title & Author Format Holdings Editions From To
Kangnŭng Tanogut yangjung yŏn'gu
LCC
  11 1 2015 2015
Hanbat ŭi yet norae by Ha, Chu-sŏng, 1949-
LCC
  1 1 1987 1987
Chŏlla-do Yŏngam samu ssitkim kut = : Korean shaman ritual, Sam-u Ssikim-gut in Yeong-am province by Na, Kyŏng-su
LCC
  9 1 2016 2016
Chŏnbuk Ssitkim kut : Chŏn Kŭm-sun ŭi muga by Yi, Yŏng-gŭm
LCC
  23 1 2007 2007
Musok. Kamu
LCC
  2 1 2002 2002
Kyŏnggi Todang kut "hwaraengi" yŏnhŭi ŭi chŏnt'ong yesulsajŏk ŭiŭi wa kach'i by Mok, Chin-ho, 1969-
LCC
  6 1 2017 2017
Chulp'o muak by Im, Sŏk-chae, 1903-
LCC
  2 1 1970 1970
Chulp'o muak by Im, Sŏk-chae, 1903-
LCC
  1 1 1970 1970
Kyŏnggi-do Kuri ananp'ak kut = : Korean shaman ritual ananpak-gut in Guri city by Na, Kyŏng-su
LCC
  8 1 2016 2016
Chŏnnam Yŏngam ssitkim kut
LCC
  1 1 2012 2012
Nam i Changgun sadanggut : Sŏul T'ŭkpyŏlsi muhyŏng munhwajae che 20-ho by Ha, Hyo-gil
LCC
  11 2 2009 2009
Musok sinang by Han'guk Minsok Hakhoe
LCC
  15 2 2008 2008
<> by Yun, Tong-hwan
DDC/LCC
  2 2 2007 2007
Kyŏnggi Yangju Yuyang-ni kuksudanggut
LCC
  3 2 2011 2011
Chŏnju kijŏp nori : Kyeryong-ni hapkut by Kim, Ik-tu, 1955-
DDC/LCC
  5 2 2017 2017
Kyŏngsang-namdo Kimhae Samjŏng kŏllip ch'igi by Kim, Hŏn-sŏn, 1961-
DDC/LCC
  6 2 2017 2017
Han'guk sŏsa muga ŭi yuhyŏngbyŏl chonjae yangsang kwa yŏnhaeng wŏlli by Hong, T'ae-han, 1962-
DDC/LCC
  11 2 2016 2016
Kyŏngbuk P'ohang Tarittol pyŏlsin kut by Yun, Tong-hwan
LCC
  3 2 2012 2012
Ch'oe Yŏng Changgun tanggut yŏn'gu by Chʻoe Yŏng Changgun Tanggut Pojonhoe
LCC
  11 2 2008 2008
Kŭmsan Mulp'egi nongyo by An, Yong-san
DDC/LCC
  6 3 2011 2011
Puyŏ Yongjŏng-ni sangyŏ sori by Kim, Hye-jŏng, 1970-
DDC/LCC
  8 3 2011 2011
Han'guk ui muga by Hong, T'ae-han, 1962-
DDC/LCC
  24 3 2004 2004
Displaying 1 to 22 of 22
.