Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Korea (South)--Kimhae-si
Displaying 1 to 25 of 115
Title & Author Format Holdings Editions From To
Onggijang, sagijang : Pusan Kwangyŏksi Kijang-gun, Ulsan Kwangyŏksi Ulchu-gun, Kyŏngsang-namdo Kimhae-si Chillye-myŏn ŭi minjok saenghwarŏ by Chŏng, Chin-yŏng, 1954-
LCC
  13 1 2008 2008
Kayain ŭi Pulgyo wa sasang by Kayasa Kukche Haksul Hoeŭi (23rd : 2017 : Kimhae-si, Korea)
DDC/LCC
  12 3 2017 2017
Kŭmgwan Kaya ŭi kukche kyoryu wa oeraegye yumul by Kayasa Kukche Haksul Hoeŭi (20th : 2014 : Kimhae-si, Korea)
DDC/LCC
  12 2 2014 2014
Pongha ilgi : kŭgot e kamyŏn No Mu-hyŏn i itta by Roh, Moo Hyun, 1946-2009
LCC
  12 3 2012 2012
No Mu-hyŏn ŭi mudŏm : sŭsŭro ch'ubang toen chadŭl ŭl wihan p'unggyŏng by Sŭng, Hyo-sang, 1952-
DDC/LCC
  11 2 2010 2010
Kimhae Ponghwang-dong yujŏk kwa kodae Tong Asia : Kaya wangsŏng ŭl t'amgu hada = Gimhae Bonghwangdong site ancient East Asia by Kayasa Kukche Haksul Hoeŭi (24th : 2018 : Kimhae-si, Korea)
DDC/LCC
  11 2 2018 2018
Kimhae ŭi kobun munhwa by Chŏng, Ching-wŏn
DDC/LCC
  11 3 1998 1998
Kaya ŭi magu wa Tong Asia by Kayasa Kukche Haksul Hoeŭi (22nd : 2016 : Kimhae-si, Korea), author
DDC/LCC
  10 2 2016 2016
Taet'ongnyŏngnim nawa chuseyo! : Taehan Min'guk pot'ong saramdŭl, No Mu-hyŏn chŏn taet'ongnyŏng mannarŏ 'Pongha Maŭl' kanŭn kil by Kim, Ch'ang-bae, 1962-
DDC/LCC
  10 2 2008 2008
Chŏn Kŭmgwan Kaya kunghŏchi : sigul chosa pogosŏ by Yi, Chang-hŭi, 1973-
DDC/LCC
  9 3 2006 2006
Kimhae Samgye-dong yujŏk by Sŏ, Yŏng-nam
LCC
  9 2 2006 2006
Kimhae Ponghwang-dong 442-7-pŏnji yujŏk = : Report of Bonghwangdong 442-7 (Kimhae city) archaeological site, Kyoung Sang South province, Korea by Yi, Chang-hŭi, 1973-
DDC/LCC
  9 3 2006 2006
No Mu-hyŏn Taet'ongnyŏng ŭi chibung najŭn chip
DDC/LCC
  8 2 2019 2019
Kimhae Ponghwang-dong chŏsŭpchi yujŏk : 408-2.10.11-pŏnji t'aekchinae by Yi, Chang-hŭi, 1973-
LCC
  8 1 2007 2007
Pabo nongbu pabo No Mu-hyŏn : Pongha 10-yŏn ŭi kirok by Kim, Chŏng-ho, 1960-
DDC/LCC
  8 2 2017 2017
Arŭmdaun uri toyega by Pak, Yong-su (Potter)
LCC
  8 1 2019 2019
Kaya kima inmurhyŏng t'ogi rŭl haebu hada = : Kima inmurhyŏng t'ogi = Horseback-riding warrior-shaped cup
DDC/LCC
  8 2 2019 2019
Kaya ch'ŏnnyŏn, Kimhae ch'ŏnnyŏn : Kim Chong-gan ŭi Kaya wa Kimhae iyagi by Kim, Chong-gan, 1951-
DDC/LCC
  8 2 2010 2010
Hansi e tamŭn Kimhae ŭi sŏjŏng by Ŏm, Kyŏng-hŭm, 1959-
DDC/LCC
  7 2 2014 2014
Ponghwang-dong yujŏk by Kayasa Kukche Haksul Hoeŭi (19th : 2013 : Kimhae-si, Korea)
DDC/LCC
  7 2 2013 2013
Kimhae inmul yŏlchŏn
LCC
  7 1 2015 2015
Nun sok ŭi oesol edo pom kiun i kamdone : Kimhae hyangch'on sahoe ŭi munjungsajŏk chomyŏng
LCC
  7 1 2013 2013
Kyŏngsang-namdo Kimhae Samjŏng kŏllip ch'igi by Kim, Hŏn-sŏn, 1961-
DDC/LCC
  6 2 2017 2017
Kimhae Pusa iyagi by Ch'oe, Hak-sam
DDC/LCC
  5 2 2021 2021
Kimhae chimyŏng pyŏnch'ŏnsa by Yi, Pyŏng-tʻae, 1923-
DDC/LCC
  5 2 1986 1986
Displaying 1 to 25 of 115
.