Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Pakistan--Thar Pārkar District
Displaying 1 to 25 of 44
Title & Author Format Holdings Editions From To
Statistical techniques and [sic] imporoved policymaking : an analysis of farm-level agricultural data by Wallace, Michael
LCC
  43 3 1977 1977
Tharparkar District : socio-political profile by Pattan Development Organization
LCC
  24 2 2006 2006
Gazetteer of the province of Sindh, Thar and Parkar District by Smyth, J. W.
DDC/LCC
  23 2 1919 1919
Dangaura Tharu narratives : a textual analysis by Paudyal, Krishna Prasad
DDC/LCC
  20 3 2018 2018
Inventory of resources in Tharparkar by Suthar, Ashok
LCC
  18 1 2012 2012
Memorial stones Tharparkar by Kalhoro, Zulfiqar Ali
LCC
  17 3 2017 2017
Piyās aur iflās kā ṣaḥrā : ʻaẓīm ṣaḥrāʼe Thar kī zindagī, tahz̲īb aur tārīk̲h̲ par dastāvez by K̲h̲āvar, Saʻīd
DDC/LCC
  16 1 2009 2009
Purānā Pārkar by Ojhā, Manghārāmu
LCC
  14 4 1966 2010
Thar : stories of a malnourished land
LCC
  12 1 2014 2014
Thar : a mosaic of miseries
LCC
  12 1 2014 2014
Tārīk̲h̲-i registānu by Harījanu, Rāʼicandu, 1913-1968
LCC
  10 3 1956 1988
Statistical analysis and improved policymaking by Wallace, Michael B.
LCC
  7 2 1976 1976
Thar, piyās aur pānī : Thar (Sindh) men̲ qaḥat̤, bhūk aur bīmārī se sisaktī insāniyat kī pukār pur ʻazm o himmat aur īs̲ār ke safaron̲ kī dāstān by Jāh, Āṣif Maḥmūd
LCC
  7 2 2014 2014
Thar jo kāro saun : umīdūn, āsrā ain k̲h̲adshā = Thar jo kar soun : umedon, aasra ain andesha
LCC
  6 1 2017 2017
Hūʼa jā kolhaṇ kāriṛī : maẓmūna, kālamu, ḍāʼirī ain shāʻirī = Hoo'a jaa kolhan kaaridi : article, diary & poetry by Shivānī, Premu
LCC
  6 1 2016 2016
Ninḍa nah kaje nā khuʼā : ārṭīkalz by Darasa, Ṣaddāmu Ḥusainu, 1982-
LCC
  6 2 2012 2012
Paṭālīnī, Rāvaṛ ain Pālī by Ṣalāḥuddīn, Muḥammadu
LCC
  6 1 2010 2010
Kajlā sar te shām : Tharpārkar jo saʼar = Kajla sar te sham by Magsī, Qādiru Bak̲h̲shu
LCC
  6 1 2014 2014
Sair-i registān by ʻUrsāṇī, Muḥammadu Ismāʻīlu
DDC/LCC
  6 4 1956 1995
Anmol insānu jī amaru kathā : Ḍākṭaru Harcandu Rāʼi Lakhānī
LCC
  5 1 2014 2014
Thar khay bhāniyūn thūk = : Thar khay bhaanyoon thok by Janjhī, Nūru Aḥmadu, 1968-
LCC
  5 1 2016 2016
Gazetteer of the Province of Sind : B, 6,. Thar and Parkar district
LCC
  5 4 1919 1926
Thar jī lisānī jāgrāfī ain lihjā : maẓmūna ain maqālā = Thar ji lisani geography aen lahja = Linguistic geography of Thar : papers
LCC
  5 2 2014 2015
Dhartī g̈āʼī the : Thar jā loku gīta, rāsvaṛā ain dohā by Sūṭhaṛu, Bhārū Mal Amrāṇī
LCC
  4 1 2018 2018
Jī mūn ghāriyā Thar main : Thar jūn sārūṇiyūn : ātam kathā jo hiku bābu by Mangī, ʻAbdulqādiru
LCC
  4 1 2017 2017
Displaying 1 to 25 of 44
.