Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Afghanistan--Lowgar
Displaying 1 to 14 of 14
Title & Author Format Holdings Editions From To
99 nights in Logar by Kochai, Jamil Jan, 1992-
DDC/LCC
  845 21 2019 2021
99 Nights in Logar by Kochai, Jamil Jan, 1992-
DDC/LCC
  41 5 2019 2019
Afghanistan : rescued treasures of Buddhism by Národní muzeum v Praze
LCC
  29 9 2016 2016
Lūgar, sarzamīn-i shamshīr, qalam va hunar by Ḥazīn, Mīr ʻArab Shāh
LCC
  5 1 2012 2012
Logar Province
LCC
  4 2 1989 1989
Lowgary mūsīqī by ʻAbd al-Raḥmān, 1986 or 1987-
LCC
  3 1 2016 2016
Da tārīkhī Paktyā aw Lūgar sīme aw da hagho tārīkhī ās̲ār by Naṛaywāl, Rāziqay, 1941 or 1942-
LCC
  2 1 2011 2011
Da Logar da t̤abīʻī, tārīkhī aw iqtiṣādī, s̲aqāfatī aw siyāsī ḥālato lanḍah jughrāfiyā by Żalmay, Muḥammad Walī
LCC
  2 1 2012 2012
Animal husbandry & agriculture in the province of Logar
LCC
  1 1 1970 1970
Da Lūgar nūmyālay ʻālimān by Rashīdī, Sher Āghā
LCC
  1 1 2008 2008
Numūnahʹhāyī az farhang-i tūdahʹʼī-i mardum-i Barakī Rājān Lūgar by ʻInāyat, Mīr ʻInāyat Allāh
LCC
  1 1 1985 1985
Mis-i ʻaynak-i Lawgar dar partawʹkāvishhā-yi bāstānshināsī by Fayz̤ī, Kitāb Khān, 1968 or 1969-
LCC
  1 1 2012 2012
Arzyābī-i bandʹhā-yi khāmah-i ābī dar Vilāyat-i Lawgar-i Afghānistān by ʻAlī, Sayyid, 1948 or 1949-
LCC
  1 1 1974 1974
Logaray mūsīqī by ʻAbd al-Raḥmān, 1986 or 1987-
LCC
  1 1 2016 2016
Displaying 1 to 14 of 14
.