Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Afghanistan--Ghowr
Displaying 1 to 16 of 16
Title & Author Format Holdings Editions From To
Le iscrizioni giudeo-persiane del Ġūr (Afghanistan) by Gnoli, Gherardo
DDC/LCC
  95 13 1964 1964
Herat and northwestern Afghanistan
DDC/LCC
  41 7 1975 1975
Opium trading systems in Helmand and Ghor by Pain, Adam
LCC
  15 2 2006 2006
Informal credit practices in rural Afghanistan : case study 3 : Ghor by Klijn, Floortje
LCC
  12 3 2007 2007
Informal credit practices in rural Afghanistan : Ghor by Klijn, Floortje
DDC/LCC
  8 1 2007 2007
Impirāṭūrī-i Ghūrīʹhā : jāygāh-i ān dar tārīkh, tamaddun va farhang-i Afghānistān va manṭaqah
LCC
  6 1 2011 2011
Water management, livestock and the opium economy : resurgence and reductions : explanations for changing levels of opium poppy cultivation in Nangarhar and Ghor in 2006-07 by Mansfield, David (Consultant)
LCC
  6 2 2006 2008
Ghūr, yā, Zādahʹgāh-i haft akhtar by Shādāb Ghūrī, Muḥammad Mūsá, 1960 or 1961-
LCC
  5 2 2010 2010
Bargʹhā-yi az yak faṣl : asnād-i tārīkhī-i Ghūr by Muḥammad, Khvājah, 1944 or 1945-
LCC
  5 1 2009 2009
Taz̲kirat al-shuʻarā-yi Ghawr
LCC
  4 1 2011 2011
Impirāṭūrī-i Ghūrīʹhā : jāyagāh-i ān dar tārīkh, tamaddun va farhang-i Afghānistān va minṭaqah
LCC
  4 1 2011 2011
Da larghūnay Ghor istiḥkāmī kalāwe aw da haghuy tarīkhī peṣhe by Naṛaywāl, Rāziqay, 1941 or 1942-
LCC
  4 1 2005 2005
Le iscrizioni giudeo-persiane del Ȯūr, Afghanistan by Gnoli, Gherardo
LCC
  2 1 1964 1964
Water management, livestock and the opium economy : "poppy free" provinces : a measure or a target? by Mansfield, David (Consultant)
LCC
  2 1 2009 2009
Sarguz̲asht-i Ghūrīyān : bāzʹnivīsī va talkhīṣ-i Ṭabaqāt-i Nāṣirī, as̲ar-i Qāz̤ī Manhāj al-Dīn Sirāj Jūzjānī by Mubayyin, Abū al-Ḥasan, 1964 or 1965-
LCC
  1 1 2005 2005
Nāmahʹhā-yi dukhtarān-i Sulṭān Raz̤īyah = : The letters of Sultan Razia's girls
LCC
  1 1 2009 2009
Displaying 1 to 16 of 16
.