Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Afghanistan--Balkh
Displaying 1 to 25 of 63
Title & Author Format Holdings Editions From To
Sāḥahʹhā-yi bāstānī va bināʹhā-yi tārīkhī-i Balkh = : Ancient sites and historical monuments of Balkh by Khalīq, Ṣāliḥ Muḥammad, 1955-
LCC
  5 1 2015 2015
Sangchal-i sakhī : chand barg az dāstānʹhā-yi fūlklūr-i Balkh by Balkhābī, Z̲akī Faqīrʹzay
LCC
  2 1 2005 2005
Mazārāt-i shahr-i Balkh : va ḥavālī-i qarīb-i ān . by Balkhī, Abū al-Asfār ʻAlī Muḥammad, 1949-
LCC
  6 1 2007 2007
Pīrān-i Balkh : Ibrāhīm ibn Adham, Shaqīq Balkhī, Ḥātim Aṣamm, Aḥmad Khaz̤ravīyah, Muḥammad ibn Faz̤l Balkhī by Nūrbakhsh, Javād
LCC
  6 1 2000 2000
Mafākhir-i Balkh by Balkhī, Muḥammad Ḥanīf Ḥanīf
LCC
  8 1 2000 2000
La prospection archéologique de Bactres by Schlumberger, Daniel
LCC
  4 1 1949 1949
Faz̤āʼil-i Balkh by Wāʻiẓ al-Balkhī, Abū Bakr ʻAbd Allāh ibn ʻUmar, active 12th century
DDC/LCC
  20 1 1971 1971
Tārīkh-i ʻulamā-yi Balkh by Raḥmānī Valavī, Mahdī, 1958 or 1959-
LCC
  13 1 2004 2004
Çehârbâğ. Burhâneddin-i Belhî'nin Farsça rubâîleri. İnceleme - metin - çeviri by Özkan, Mehmet Ali
LCC
  4 1 2020 2020
Naqshbandiyān-i Balkh by Balkhī, Abū al-Asfār ʻAlī Muḥammad, 1949-
LCC
  4 1 2005 2005
Darʹāmadī bar zabān-i Balkhī = : Introduction to Bactrian language by Jaafari-Dehaghi, Mahmoud
LCC
  10 1 2013 2013
Lahjah-ʼi Balkh va daryāft-i bihtar sukhan-i Mawlānā by Fikrat, Muḥammad Āṣif
LCC
  5 1 2013 2013
Faḍā'il-i Balkh, or "The merits of Balkh" by Ṣafī al-Dīn Balkhī, ʿAbd Allāh ibn ʿUmar 1179-
DDC/LCC
  2 1 2021 2021
Balkh dar sadahʹhā-yi tārīkh by ʻAzīmī, ʻAbd al-ʻAzīz
LCC
  8 1 2007 2007
<>
LCC
  1 1 1977 1977
Abbasid mosques at Balkh by Golombek, Lisa
LCC
  1 1 1987 1987
Tārīkh-i rūznāmahʹnigārī-i Balkh by Khalīq, Ṣāliḥ Muḥammad, 1955-
LCC
  6 1 2011 2011
Balkhyūn : Balkh safar nāmah by Ṣamīm, Awrang
LCC
  3 1 2014 2014
Fuqahā-yi Balkh by Balkhī, Muḥammad Ḥanīf Ḥanīf
LCC
  1 1 1966 1966
Naqshbandiyān-i Balkh
LCC
  4 1 2007 2007
Da tārīkhī Balkh larghūne sīme aw ās̲ār by Naṛaywāl, Rāziqay, 1941 or 1942-
LCC
  3 1 2013 2013
Balkh dar tārīkh va adab-i Fārsī by Mīr ʻĀbidīnī, Abū Ṭālib
LCC
  11 1 1992 1992
Sīmīnār-i ʻIlmī-Pizhūhishī-i Balkh dar Guz̲argāh-i Tārīkh by Sīmīnār-i ʻIlmī-Pizhūhishī-i "Balkh dar Guz̲argāh-i Tārīkh" (2005 : Mazār-i Sharīf, Afghanistan)
LCC
  7 1 2012 2012
Numūnahʹhā-yi shiʻr-i imrūz-i Balkh
LCC
  1 1 2005 2005
Majmuah-i maqalat-i Simīnār-i ʻIlmī -Taḥqīqī (Balkh dar Partaw-i Kāvishhā-yi Bāstānʹshināsī va Jāygāh-i Ān dar Tārīkh) = : Academic Seminar on the Balkh from the Prospect of Archaeological Excavation and its Position of the History by Balkh dar Partaw-i Kāvishhā-yi Bāstānʹshināsī va Jāygāh-i Ān dar Tārīkh (2012 : Kabul, Afghanistan)
LCC
  7 1 2013 2013
Displaying 1 to 25 of 63
.