Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Afghanistan--Balkh
Displaying 1 to 25 of 62
Title & Author Format Holdings Editions From To
La prospection archéologique de Bactres by Schlumberger, Daniel
LCC
  4 1 1949 1949
Monuments préislamiques d'Afghanistan by Dagens, Bruno
DDC/LCC
  157 17 1964 1964
Fuqahā-yi Balkh by Balkhī, Muḥammad Ḥanīf Ḥanīf
LCC
  1 1 1966 1966
La plus ancienne mosqúes de Balkh by Melikian-Chirvani, Assadullah Souren
LCC
  6 3 1969 1969
Faz̤āʼil-i Balkh by Wāʻiẓ al-Balkhī, Abū Bakr ʻAbd Allāh ibn ʻUmar, active 12th century
DDC/LCC
  19 1 1971 1971
Fazaíl-i Balkh : Muállif bih zaban-i árabi Abu Bakr ibn Ábd Allah ibn Davud Vaíz Balkhi; tarjumah-í farsi Ábd Allah Muhammed ibn Muhammad ibn Husayn Husayni Balkhi. [Ed.] Ábd al Hayy Habibi by Abu Bakr Ábd Allah ibn Davud Vaíz Balkhi, active 13th century
DDC/LCC
  9 2 1971 1971
Mashāyikh Balkh min al-Ḥanafīyah wa-mā infaradū min al-masā'il al-fiqhīyan by Mudarris, Muḥammad Maḥrūs ʻAbd al-Laṭīf
LCC
  2 2 1977 1977
<>
LCC
  1 1 1977 1977
Mashāyikh Balkh min al-Ḥanafīyah wa-mā infaradū bi-hi min al-masāʼil al-fiqhīyah by Mudarris, Muḥammad Maḥrūs ʻAbd al-Laṭīf
LCC
  20 2 1978 1978
Mashāyikh Balkh min al-Ḥanafīyah wa-mā infaradū bi-hi min al-masāʼil al-fiqhīyah by Mudarris, Muḥammad Maḥrūs ʻAbd al-Laṭīf
LCC
  3 2 1978 1978
Jarīdah-ʼi Balkh by Mūmin, Muḥammad
LCC
  5 3 1978 1979
Pozdnesrednevekovyĭ Balkh : materialy k istoricheskoĭ topografii goroda v XVI-XVIII vv by Mukhtarov, A. (Akhror)
LCC
  39 5 1980 1980
Ganjīnah-ʼi Kūshānīhā-yi Bākhtar by Sarianidi, V. I. (Viktor Ivanovich)
LCC
  1 1 1982 1982
Waqf at Balkh : a study of the endowments at the shrine of ʻAlī Ibn Abī Tālib by McChesney, R. D., 1944-
DDC/LCC
  18 11 1973 1985
Balkh dar marḥalah-ʼi ākhir-i qurūn-i vusṭā by Mukhtarov, A. (Akhror)
LCC
  1 1 1986 1986
Abbasid mosques at Balkh by Golombek, Lisa
LCC
  1 1 1987 1987
Balkh dar tārīkh va adab-i Fārsī by Mīr ʻĀbidīnī, Abū Ṭālib
LCC
  11 1 1992 1992
Balkh dar tārīkh va adab-i Pārsī by Mīr ʻĀbidīnī, Abū Ṭālib
LCC
  11 2 1992 1992
Balkh in the late Middle Ages by Mukhtarov, A. (Akhror)
DDC/LCC
  38 5 1993 1993
The "ancient supremacy" : Bukhara, Afghanistan, and the battle for Balkh, 1731-1901 by Lee, Jonathan L.
DDC/LCC
  138 12 1996 1996
Jughrāfiyā-yi tārīkhī-yi Balkh va Jayḥūn va muz̤āfāt-i Balkh by Miftāḥ, Ilhāmah
LCC
  21 2 1997 1997
Balḫ : kuhantarīn šahr-i īrānī-i Āsiyā-i Markazī dar qurūn-i naḫustīn-i islāmī by Mašāyiḫ Farīdanī, Āzarmīduḫt
DDC/LCC
  3 2 1997 1997
Balkh : kuhantarīn shahr-i Īrānī-i Asiyā-yi Markazī dar qurūn-i nukhustīn-i Islāmī by Mashāyikh Farīdanī, Āzarmīdukht
LCC
  16 2 1997 1997
Pīrān-i Balkh : Ibrāhīm ibn Adham, Shaqīq Balkhī, Ḥātim Aṣamm, Aḥmad Khaz̤ravīyah, Muḥammad ibn Faz̤l Balkhī by Nūrbakhsh, Javād
LCC
  6 1 2000 2000
Mafākhir-i Balkh by Balkhī, Muḥammad Ḥanīf Ḥanīf
LCC
  8 1 2000 2000
Displaying 1 to 25 of 62
.