Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Afghanistan--Balkh
Displaying 51 to 62 of 62
Title & Author Format Holdings Editions From To
Mashāyikh Balkh min al-Ḥanafīyah wa-mā infaradū bi-hi min al-masāʼil al-fiqhīyah by Mudarris, Muḥammad Maḥrūs ʻAbd al-Laṭīf
LCC
  3 2 1978 1978
Balkhyūn : Balkh safar nāmah by Ṣamīm, Awrang
LCC
  3 1 2014 2014
Mashāyikh Balkh min al-Ḥanafīyah wa-mā infaradū min al-masā'il al-fiqhīyan by Mudarris, Muḥammad Maḥrūs ʻAbd al-Laṭīf
LCC
  2 2 1977 1977
Tārīkh-i ʻulamā-yi Balkh by Raḥmānī Valavī, Mahdī, 1958 or 1959-
LCC
  2 2 2004 2007
Sangchal-i sakhī : chand barg az dāstānʹhā-yi fūlklūr-i Balkh by Balkhābī, Z̲akī Faqīrʹzay
LCC
  2 1 2005 2005
Fāṭimah-i Balkhī by Navābī, Ghulām Ḥabīb
LCC
  1 1 2008 2008
Fuqahā-yi Balkh by Balkhī, Muḥammad Ḥanīf Ḥanīf
LCC
  1 1 1966 1966
Balkh dar marḥalah-ʼi ākhir-i qurūn-i vusṭā by Mukhtarov, A. (Akhror)
LCC
  1 1 1986 1986
Abbasid mosques at Balkh by Golombek, Lisa
LCC
  1 1 1987 1987
Ganjīnah-ʼi Kūshānīhā-yi Bākhtar by Sarianidi, V. I. (Viktor Ivanovich)
LCC
  1 1 1982 1982
<>
LCC
  1 1 1977 1977
Numūnahʹhā-yi shiʻr-i imrūz-i Balkh
LCC
  1 1 2005 2005
Displaying 51 to 62 of 62
.