Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Afghanistan--Balkh
Displaying 51 to 63 of 63
Title & Author Format Holdings Editions From To
Naqshbandiyān-i Balkh
LCC
  4 1 2007 2007
Da tārīkhī Balkh larghūne sīme aw ās̲ār by Naṛaywāl, Rāziqay, 1941 or 1942-
LCC
  3 1 2013 2013
Balkh dar tārīkh va adab-i Fārsī by Mīr ʻĀbidīnī, Abū Ṭālib
LCC
  11 1 1992 1992
Sīmīnār-i ʻIlmī-Pizhūhishī-i Balkh dar Guz̲argāh-i Tārīkh by Sīmīnār-i ʻIlmī-Pizhūhishī-i "Balkh dar Guz̲argāh-i Tārīkh" (2005 : Mazār-i Sharīf, Afghanistan)
LCC
  7 1 2012 2012
Numūnahʹhā-yi shiʻr-i imrūz-i Balkh
LCC
  1 1 2005 2005
Majmuah-i maqalat-i Simīnār-i ʻIlmī -Taḥqīqī (Balkh dar Partaw-i Kāvishhā-yi Bāstānʹshināsī va Jāygāh-i Ān dar Tārīkh) = : Academic Seminar on the Balkh from the Prospect of Archaeological Excavation and its Position of the History by Balkh dar Partaw-i Kāvishhā-yi Bāstānʹshināsī va Jāygāh-i Ān dar Tārīkh (2012 : Kabul, Afghanistan)
LCC
  7 1 2013 2013
Tārīkh-i ʻumūmī-i shahr-i Balkh dar qurūn-i vusṭá by Mukhtarov, A. (Akhror)
LCC
  7 1 2002 2002
Muʻarrifīʹnāmah-i masʼūlīn-i idārāt-i dawlatī-i vilāyat-i Balkh : sāl-i 1385 H.Sh
LCC
  7 1 2006 2006
Fāṭimah-i Balkhī by Navābī, Ghulām Ḥabīb
LCC
  1 1 2008 2008
Ḥaz̤rat Maulānā Jalāluddīn Muḥammad Balk̲h̲ī Rūmī : afkār yagānah-yi rozgār Maulānā Jalāluddīn Balk̲h̲ī Rumī, 2007ʼ jalīs-i bazm-i kamāl Maulānā Jalaluddīn Balk̲h̲ī Rūmī 1428 h by ʻAlvī Kākorvī, Masʻūd Anvar, 1961-
LCC
  7 1 2007 2007
Sāḥāt va ās̲ār-i bāstānī-i Balkh-i tārīkhī by Naṛaywāl, Rāziqay, 1941 or 1942-
LCC
  8 1 2015 2015
Ganjīnah-ʼi Kūshānīhā-yi Bākhtar by Sarianidi, V. I. (Viktor Ivanovich)
LCC
  1 1 1982 1982
Balkh dar marḥalah-ʼi ākhir-i qurūn-i vusṭā by Mukhtarov, A. (Akhror)
LCC
  1 1 1986 1986
Displaying 51 to 63 of 63
.