Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Afghanistan--Balkh
Displaying 26 to 50 of 63
Title & Author Format Holdings Editions From To
Mashāyikh Balkh min al-Ḥanafīyah wa-mā infaradū min al-masā'il al-fiqhīyan by Mudarris, Muḥammad Maḥrūs ʻAbd al-Laṭīf
LCC
  2 2 1977 1977
Zamīnahʹhā va ʻavāmil-i gustarish-i Tashayyuʻ dar ḥawzah-i Balkh az āghāz tā ḥamlah-i Mughūl by Mīr Ḥusaynī, Sayyid ʻAlī Naqī, 1971 or 1972-
LCC
  9 2 2016 2017
Mashāyikh Balkh min al-Ḥanafīyah wa-mā infaradū bi-hi min al-masāʼil al-fiqhīyah by Mudarris, Muḥammad Maḥrūs ʻAbd al-Laṭīf
LCC
  20 2 1978 1978
Balkh : kuhantarīn shahr-i Īrānī-i Asiyā-yi Markazī dar qurūn-i nukhustīn-i Islāmī by Mashāyikh Farīdanī, Āzarmīdukht
LCC
  16 2 1997 1997
Tārīkh al-muḥaddithīn bi-Balkh wa-al-wāridīn ʻalayhā by Ibn Amān Allāh, Iḥsān Allāh
DDC/LCC
  22 2 2014 2014
Mashāyikh Balkh min al-Ḥanafīyah wa-mā infaradū bi-hi min al-masāʼil al-fiqhīyah by Mudarris, Muḥammad Maḥrūs ʻAbd al-Laṭīf
LCC
  3 2 1978 1978
Sāḥahʹhā-yi bāstānī va bināʹhā-yi tārīkhī-i Balkh = : Ancient sites and historical monuments of Balkh by Khalīq, Ṣāliḥ Muḥammad, 1955-
LCC
  5 1 2015 2015
Sangchal-i sakhī : chand barg az dāstānʹhā-yi fūlklūr-i Balkh by Balkhābī, Z̲akī Faqīrʹzay
LCC
  2 1 2005 2005
Mazārāt-i shahr-i Balkh : va ḥavālī-i qarīb-i ān . by Balkhī, Abū al-Asfār ʻAlī Muḥammad, 1949-
LCC
  6 1 2007 2007
Pīrān-i Balkh : Ibrāhīm ibn Adham, Shaqīq Balkhī, Ḥātim Aṣamm, Aḥmad Khaz̤ravīyah, Muḥammad ibn Faz̤l Balkhī by Nūrbakhsh, Javād
LCC
  6 1 2000 2000
Mafākhir-i Balkh by Balkhī, Muḥammad Ḥanīf Ḥanīf
LCC
  8 1 2000 2000
La prospection archéologique de Bactres by Schlumberger, Daniel
LCC
  4 1 1949 1949
Faz̤āʼil-i Balkh by Wāʻiẓ al-Balkhī, Abū Bakr ʻAbd Allāh ibn ʻUmar, active 12th century
DDC/LCC
  20 1 1971 1971
Tārīkh-i ʻulamā-yi Balkh by Raḥmānī Valavī, Mahdī, 1958 or 1959-
LCC
  13 1 2004 2004
Çehârbâğ. Burhâneddin-i Belhî'nin Farsça rubâîleri. İnceleme - metin - çeviri by Özkan, Mehmet Ali
LCC
  4 1 2020 2020
Naqshbandiyān-i Balkh by Balkhī, Abū al-Asfār ʻAlī Muḥammad, 1949-
LCC
  4 1 2005 2005
Darʹāmadī bar zabān-i Balkhī = : Introduction to Bactrian language by Jaafari-Dehaghi, Mahmoud
LCC
  10 1 2013 2013
Lahjah-ʼi Balkh va daryāft-i bihtar sukhan-i Mawlānā by Fikrat, Muḥammad Āṣif
LCC
  5 1 2013 2013
Faḍā'il-i Balkh, or "The merits of Balkh" by Ṣafī al-Dīn Balkhī, ʿAbd Allāh ibn ʿUmar 1179-
DDC/LCC
  2 1 2021 2021
Balkh dar sadahʹhā-yi tārīkh by ʻAzīmī, ʻAbd al-ʻAzīz
LCC
  8 1 2007 2007
<>
LCC
  1 1 1977 1977
Abbasid mosques at Balkh by Golombek, Lisa
LCC
  1 1 1987 1987
Tārīkh-i rūznāmahʹnigārī-i Balkh by Khalīq, Ṣāliḥ Muḥammad, 1955-
LCC
  6 1 2011 2011
Balkhyūn : Balkh safar nāmah by Ṣamīm, Awrang
LCC
  3 1 2014 2014
Fuqahā-yi Balkh by Balkhī, Muḥammad Ḥanīf Ḥanīf
LCC
  1 1 1966 1966
Displaying 26 to 50 of 63
.