Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Afghanistan--Ghaznī
Displaying 26 to 50 of 50
Title & Author Format Holdings Editions From To
Majmūʻah-i maqālāt-i Hamāyish-i Bayn al-Milalī-i Ghaznah va Zabān va Adab-i Fārsī = : Proceedings of the International Congress on Ghazni and the Persian Language and Literature : October 21 and 22, 2013 by Hamāyish-i Bayn al-Milalī-i Ghaznah va Zabān va Adab-i Fārsī (2013 : Tehran, Iran)
LCC
  5 1 2015 2015
Gurgʹhā-yi Kashmīrī : afsānahʹhā va qiṣṣahʹhā-yi Hazārahʹhā-yi Ghaznī
LCC
  4 1 2018 2018
Kitābʹshināsī-i Ghaznah = : Bibliography of Ghazni
LCC
  4 1 2013 2013
Bazm-i sukhan : dar sharḥ-i aḥāl-i shāʻirān-i muʻāṣir-i Ghaznī by Sanā Ghaznavī, Muḥammad Akbar
LCC
  4 1 2012 2012
Ghaznī da lanḍ tārīkh aw farhang lah palwah by Żalmay, Muḥammad Walī
LCC
  3 2 2012 2012
Shābahār by Kuhzād, Aḥmad ʻAlī, 1907-
LCC
  3 2 1967 1967
Ghaznah dar dū qarn-i akhīr by Vakīlī, ʻAzīz al-Dīn
LCC
  3 1 1977 1977
Ghaznah va Ghaznavīyān by Jīlānī Jalālī, Ghulām
LCC
  3 2 1972 1974
Ghaznay da adab pah hindārah kay by Mangal, ʻAlī Muḥammad
LCC
  2 1 2013 2013
Tarānah hā-yi maḥallī Ghaznī
LCC
  2 1 2004 2004
The life of Major-General Sir Henry Marion Durand, K.C.S.I., C.B by Durand, H. Mortimer (Henry Mortimer), 1850-1924
LCC
  2 1 1883 1883
Hamsāyah-i khūrshīd : Jāghūrī (tārīkh, farhang, iqtiṣād va nukhbigān) by Dāvūdī, ʻAbd al-Majīd Nāṣirī, 1964 or 1965-
LCC
  2 1 2019 2019
Ghazni, Afghanistan : N summary by United States. Air Weather Service
LCC
  1 1 1969 1969
Asnād va murāsalāt-i Mālistān, Ghaznīn-Afghānistān : asnād-i shakhṣī-i Shaykh Ẓāhir Tavassulī . by Mūsavīʹnizhād, Sayyid Muḥammad
LCC
  1 1 2014 2014
Shahr-i salāṭīn-i Ghaznah dar pūyah-ʼi tārīkh = : The city of kings, glimpse of the history of Ghazni by Kārgar, ʻAbd Allāh
LCC
  1 1 2005 2005
The 2009 economic and product market databook for Ghazni, Afghanistan by Parker, Philip M., 1960-
LCC
  1 1 2009 2009
Taz̲kirah-ʼi ʻurafā-yi Ghaznī : ashiʻʻah-ʼi zarrīn by Sanā Ghaznavī, Muḥammad Akbar
LCC
  1 1 1994 1994
Afghanistan, Ghazni province : a socio-economic profile
LCC
  1 1 1992 1992
Report on the fortress of Ghazni by Larminie, E. M., 1840-1905
LCC
  1 1 1882 1882
The new museum at Ghazni : a brief guide to the Islamic collections by Giunta, Roberta
LCC
  1 1 2013 2013
Mawlānā Sulṭān ʻAlī, mard-i sharīʻat by Ghaznawī, ʻAbd al-Bāqī Hīlahʹman, 1954 or 1955-
LCC
  1 1 2001 2001
Maqālāt-i tārīkhī-i mazārāt-i Ghaznah by Humāyūn, Sarvar
LCC
  1 1 2010 2010
Gāhnāmah-i Ghaznī 2013
LCC
  1 1 ???? ????
Riyāḍ al-alwāḥ : mushtamil bar katībahʹhā-yi qubūr va abnīyah-ʼi Ghaznah by Riz̤ā, Shaykh Muḥammad
LCC
  1 1 1967 1967
Qalʻat-i Ghaznīn : asmā-yi aṣlī barkhī az mavāz̤iʻ-i bāstānī-i tarmīmāt-i amākin-i muqaddas va tārīkhī-i ḥikāyātī az guz̲ashtahʹgān by Sarvarī, ʻAbd al-Aḥad Sitāk
LCC
  1 1 2011 2011
Displaying 26 to 50 of 50
.