Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Pakistan--Hyderabad
Displaying 1 to 25 of 49
Title & Author Format Holdings Editions From To
The global world of Indian merchants, 1750-1947 : traders of Sind from Bukhara to Panama by Markovits, Claude
DDC/LCC
  2137 25 2000 2008
The days of the beloved by Lynton, H. Ronken (Harriet Ronken)
DDC/LCC
  378 21 1974 1992
A visit to the court of Sinde by Burnes, James, 1801-1862
DDC/LCC
  131 9 1829 1974
City of Hyderabad Sindh : 712-1947 by Bohra, Qammaruddin
DDC/LCC
  34 3 2000 2000
The tombs of Talpur Mirs by Memon, Siddique G., 1926-
DDC/LCC
  30 2 1990 1990
Indian miniatures in the Salar Jung Museum by Salar Jung Museum
DDC/LCC
  24 1 1990 1990
Hyderabad revisited by Bullo, Momin
LCC
  20 2 2013 2013
Taz̲kirah-yi shuʻarā-yi Urdū Ḥaidarābād by Nihāl Ajmerī, Muḥammad Anvārulḥaq, 1918-
DDC/LCC
  19 3 1970 1970
Ground water in Hyderabad & Khairpur Divisions by Panhwar, M. H., 1925-2007
DDC/LCC
  18 4 1964 1969
Two cases of snake bites occurring in Scinde by Lownds, Dr.
DDC/LCC
  10 1 1854 1854
Report on the district of Sahitee, lately resumed from His Highness Ali Morad by Jameson, James Tennant Lieut
DDC
  10 4 1853 1853
Ganjīnah-ʼi khaṭṭī va hunarī-i Tālpūrān by Ṣāfī, Qāsim
LCC
  10 1 2005 2005
The regional times of Sindh
LCC
  9 2 ???? ????
1981 district census report of Hyderabad by Khan, Akhtar Hasan
DDC/LCC
  8 3 1983 1983
Ḥaidarābād kā masʼalah by Ẓāhir, Aḥmad (Musician)
LCC
  8 2 1988 1988
Ḥaidarābād shahr ke log : siyāsī, samājī aur ṣaḥāfatī shak̲h̲ṣīyāt ke inṭarviyūz par mushtamil majmūʻah-i maz̤āmīn by Nadīm, Sayyid Sarvar
LCC
  7 2 2010 2010
Muk̲h̲tiyār sadāʼīn gad̤ = : Mukhtiar sadaeen gadu = Condolence notes
LCC
  6 1 2012 2012
Ḥaidarābādu jo ag̈iyūn aoj = : Hyderabad jo agyoon oge : tārīk̲h̲a, rasmūn ain rivāju, saccā vāqiʻā ain ḥikāiyatūn by Mirza, Habībullāh, 1924-
LCC
  6 2 2009 2009
Role conflict of employed mothers in Hyderabad, India by Rao, Velagapudi Nandini Prakasa, 1937-
LCC
  5 4 1971 1971
Islāmī abhyāsu : Sindhu Yūnīvarsiṭī Ḥaidarābād je Bī. E. ain Bī. Es. Sī. pārṭ I je Islāmik Isṭaḍīz (lāzmī) je niṣāb mūjabu tayyaār kiyalu by Anṣārī, ʻAbdulʻalīmu
LCC
  5 2 1964 1964
Bhiṭāʼī jo s̲aqāftī virs̲o
LCC
  5 1 2006 2006
Economic history of Hyderabad (W. Pak.) by Ḥusain, Muḥammad, 1967-
LCC
  5 2 1956 1958
Hamāre muntak̲h̲ab numāʼinde by Ẓāhir, Aḥmad (Musician)
LCC
  5 1 1980 1980
Dīn o maz̲habu : Borḍ Āf Sekanḍrī Ejūkeshan Ḥaidarābād jī klās yārhiyan ain Sindhu Yūnīvarsiṭīʼa je Bī. E. pārṭ II je rilījan (Religion) pepar je niṣāb mūjabu tayyaār kiyalu by Anṣārī, ʻAbdulʻalīmu
LCC
  4 1 1964 1964
Ḥaidarābādu Shahru tārīk̲h̲a je āʼīne men = : Hyderabad shahr tareekh je aaene me by ʻAbbāsī, Muḥammadu Vāris̲u
LCC
  4 1 2014 2014
Displaying 1 to 25 of 49
.