Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Islamic literature, Persian
Displaying 1 to 25 of 25
Title & Author Format Holdings Editions From To
Gulistān; or, Flower-garden: by Saʻdī
DDC/LCC
  1503 487 1046 2019
al-Kashkūl by ʻĀmilī, Bahāʼ al-Dīn Muḥammad ibn Ḥusayn, 1547-1621
DDC/LCC
  130 39 1288 2012
Fī al-adab al-shaʻbī al-Islāmī al-muqāran by Miṣrī, Ḥusayn Mujīb
DDC/LCC
  89 13 1980 2009
Taʼs̲īr-i Qurʼān va ḥadīs̲ dar adabiyāt-i Fārsī by Ḥalabī, ʻAlī Aṣghar
LCC
  18 4 1992 1992
al-Thaqāfah al-Islāmīyah bayna al-mukawinayn al-ʻArabī wa-al-Fārisī by Māzūnī, Ḥasan
LCC
  12 1 2014 2014
Navādir-i tārīkhī by Bihrūzī, ʻAlī Naqī
LCC
  12 2 1974 1974
Dāstānhā-yi Īrānī by Tamīmʹdārī, Aḥmad
LCC
  11 2 1998 2000
Darbārah-i adabīyāt va hunar-i dīnī : maqālah, muṣāḥabah, naqd va naẓar
LCC
  10 1 2009 2009
ʻAsharah-ʼi kāmilah : dar chigūnigī-i vaqāyiʻ-i ʻāshūrā va shahādat-i Ḥaz̤rat-i Imām Ḥusayn ʻalayhi al-salām by Vaqār Shīrāzī, Aḥmad ibn Muḥammad Shafīʻ, 1818 or 1819-1880 or 1881
LCC
  10 4 1981 1981
al-Mutabaqqī min kutub mafqūdah : bāzʹsāzī-i chand matn-i Shīʻī, Sunnī va Muʻtazilī dar ḥadīs̲, kalām va tārīkh = Al-Mutabaqqī min kutub mafqūda : extant fragments of lost books by Anṣārī, Ḥasan, 1970 or 1971-
LCC
  6 1 2016 2016
Kitāb-i nas̲r : nas̲r-i faṣīḥ-i nivīsandagān-i Islāmī dar qarn-i chahārdahum
LCC
  6 1 2012 2012
Hamrāh bā ʻārifān, ʻayyārān va javānmardān by Ḥakīmī, Maḥmūd
LCC
  5 1 2002 2002
Pisma : uvodna studija o tumačenju pisama kao izvora za opću, kulturnu i književnu historiju by Gačanin, Sabaheta
LCC
  5 2 2018 2018
Darʹbārah-ʼi adabīyāt va hunar-i dīnī : maqālah, muṣāhabah, naqd va naẓar by Ḥaddād, Ḥusayn
LCC
  3 1 2002 2002
Arjnāmah-i ʻAllāmah Muḥaqqiq Sayyid ʻAbd al-ʻAzīz Ṭabāṭabāyī = : A festschrift for the late Scholar Allama Syed Abdul Aziz Tabatabaie Yazdi
LCC
  3 1 2013 2013
Taʼs̲īr-i Qurʼān va ḥadīs̲ dar adabiyāt-i Fārsī by Ḥalabī, ʻAlī Aṣghar
LCC
  3 2 1995 2000
Gulistan of Sa'di : a personal selection & arrangement of blooms fron the Persian "Rose-garden" by Saʻdī
DDC/LCC
  3 1 1964 1964
Uṣūl va mabānī-i adabīyāt-i Islāmī : muṭālaʻah-i mawridī-i shiʻr by Sayyidī, Ḥusayn
LCC
  2 1 2017 2017
Adabiyāt-i Islāmī by Dāʻī, ʻAbd al-Ẓāhir
LCC
  2 1 2016 2016
Zanān-i sipīdʹpūsh : chahārdah ḥikāyat az zindagānī-i Ḥaz̤rat Fāṭimah Zahrā by Dānishmand, Murtaz̤ā
DDC/LCC
  2 1 1997 1997
Sipāh-i fīl by Naʿīmī, Javād
LCC
  1 1 1978 1978
al-Muḥaqiq al-Ṭabāṭabāʼī : fī Dhikrāh al-Sanawiyyah al-ūlá
LCC
  1 1 1996 1996
Adabīyāt-i dīnī-i kūdak va nawjavān by Khvānsārī, ʻAlī Kāshifī
LCC
  1 1 2021 2021
Tārīkh-i adabīyāt-i dīnī-i kūdak va nawjavān by Khvānsārī, ʻAlī Kāshifī
LCC
  1 1 2009 2009
Dāstānhā-i īrānī by Tamīmʹdārī, Aḥmad
LCC
  1 1 1998 1998
Displaying 1 to 25 of 25
.