Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Young adult literature, Persian
Displaying 1 to 25 of 36
Title & Author Format Holdings Editions From To
Adabīyāt-i kūdakān va nawjavānān : vīzhagīhā va janbahʹhāh by Ḥijāzī, Banafshah
DDC/LCC
  9 1 1995 1995
Bar shānahʹhā-yi shihāb by Badalī, Mahdī Riz̤ā
LCC
  4 1 1989 1989
Āy qiṣṣah, qiṣṣah, qiṣṣah 4 by Parīrukh, Zuhrah
DDC/LCC
  4 1 1997 1997
Guzārish-i taḥlīlī-i naqd-i adabīyāt-i kūdak va nawjavān dar sāl-i 58 tā 77 by Khvānsārī, ʻAlī Kāshifī
LCC
  3 1 2005 2005
Āy qiṣṣah, qiṣṣah, qiṣṣah by Vaẓīfahʹshinās, Sharārah
DDC/LCC
  3 3 1989 1992
Sang va shīshah by Khurāmān, Muṣṭafá
LCC
  3 1 1990 1990
Āy qiṣṣah, qiṣṣah, qiṣṣah 6 by Parīrukh, Zuhrah
DDC/LCC
  3 1 1998 1998
Ravishʹshināsī-i naqd-i adabīyāt-i kūdakān by Muḥammadī, Muḥammad Hādī, 1961 or 1962-
LCC
  3 1 2000 2000
Dasthā-yi sabz : jung-i adabī, vīzhah-i nawjavānān : shiʻr, maqālah, khāṭirah, dāstān
LCC
  3 1 1998 1998
Bāvaram kun Sulaymān by Jamshīdī, Muṣṭafá
LCC
  3 2 1990 1990
Ḥikāyat-i shīrīn-i Laylī va Majnūn by Niẓāmī Ganjavī, 1140 or 1141-1202 or 1203
DDC
  3 1 1998 1998
Guzārish-i vaz̤ʻīyat-i adabīyāt-i kūdak va nawjavān va kitābshināsī-i tawṣīfī - taḥlīlī-i sāl-i 1386
LCC
  3 2 2009 2009
Kārnāmah-i nashr-i kitāb-i kūdak va nawjavān 1392-1393 by Būz̲arī, ʻAlī
LCC
  3 1 2015 2015
Āqā-yi shahrdār : bar asās-i zindagī-i shahīd Mahdī Bākirī by Amīriyān, Dāvūd
LCC
  3 2 2000 2000
Kitābshināsī-i tawṣī̄fī-i pāyānʹnāmahʹhā-yi adabīyāt-i kūdakān va nawjavānān by Muḥammadī, Mahdī, 1973 or 1974-
LCC
  2 1 2017 2017
Ān safar kardah : jung-i adabī-i vīzhah-i sālgard-i riḥlat-i ḥaz̤rat-i Imām (s)
DDC
  2 1 1998 1998
Taʼammuli dīgar dar adabīyāt-i kūdak va nawjavān by ʻAlavī, Suhaylā
LCC
  2 1 2003 2003
Kishvar-i dah mitrī by Kalhur, Farībā
DDC
  2 1 1999 1999
Yak mard yak zindagī-i : bar asās-i zindagī-i shahīd Muḥammad Ḥasan Naẓarʹnizhād by Bīrī, Ḥusayn
LCC
  2 1 2010 2010
Adabīyāt-i kūdakān va nawjavānān : darsnāmah-yi dānishgāhī by Gūdarzī Dihrīzī, Muḥammad, 1969 or 1970-
LCC
  2 1 2009 2009
Balāʹhā-yi zamīnī : majmūʻah-ʼi dāstān-i ṭanz by Kātib, Muḥammad Riz̤ā
LCC
  1 1 1992 1992
Saḥargāhān, Humāfarān, Iʻdām mīshavand by Ibrāhīmī, Nādir
LCC
  1 1 2014 2014
Bahār-i gumʹshudah by Shaʻbānʹnizhād, Afsānah, 1964-
  1 1 1997 2006
Afsānah-ʼi Dārāb by Kutubī, Surūr
LCC
  1 1 1999 1999
Gulhā-yi bāgh-i khāṭirah : yādvārah-ʼi az Ḥaz̤rat Imām Khumaynī by Furūghī, Fatḥ Allāh
LCC
  1 1 1992 1992
Displaying 1 to 25 of 36
.