Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Persian prose literature
Displaying 1 to 25 of 393
Title & Author Format Holdings Editions From To
The tales of Marzuban by Marzubãn-nãma
DDC/LCC
  500 43 1195 2011
Missing Persians : discovering voices in Iranian cultural history by Rahimieh, Nasrin
DDC/LCC
  298 7 2001 2001
Kitāb-i Chahār maqālah by Niẓāmī ʻArūz̤ī, active 1110-1161
DDC/LCC
  263 109 1319 2016
A modern Persian prose reader by Kamshad, H. (Hassan)
DDC/LCC
  223 17 1966 1968
The Secrets of the self : (Asrár-i khudí) a philosophical poem by Iqbal, Muhammad 1877-1938
DDC/LCC
  186 36 1901 2018
Reversing the colonial gaze : Persian travelers abroad by Dabashi, Hamid, 1951-
DDC/LCC
  137 11 2019 2022
Suppressed Persian : an anthology of forbidden literature by Sprachman, Paul
DDC/LCC
  137 7 1995 1995
Kitāb-i Zād al-musāfirīn by Nāṣir-i Khusraw, 1004-approximately 1088
DDC/LCC
  96 26 1922 2014
The rhetoric of biography : narrating lives in Persianate societies
DDC/LCC
  95 3 2011 2011
Javāmiʻ al-ḥikāyāt va lavāmiʻ al-rivāyāt by ʻAwfī, Muḥammad, active 1228
DDC/LCC
  92 32 1646 2019
Marzubān Nāmah by Marzubān ibn Rustam, active 11th century
DDC/LCC
  69 26 1861 2007
Revised translation of the Chahár maqála : ("Four discourses") of Nizámí-i-ʼArúdí of Samarqand, followed by an abridged translation of Mírzá Muhammad's notes to the Persian text by Niẓāmī ʻArūz̤ī, active 1110-1161
DDC/LCC
  65 13 1921 2022
Persian prose by Utas, Bo, 1938- [Editor]
DDC/LCC
  63 6 2012 2021
Nawrūznāmah by Omar Khayyam
DDC/LCC
  63 13 1933 2015
K̲h̲irad afroz by Abū al-Faz̤l ibn Mubārak, 1551-1602
DDC/LCC
  62 23 1800 1988
Introduction to the Jawámi'u'l-hikáyát wa lawámi 'u'rriwáyát of Sadídu'd-Dín Muḥammad al-'Awfí by Niẓamuʼd-Dīn, Muḥammad
DDC/LCC
  59 10 1929 1929
La crise de la conscience iranienne : histoire de la prose persane moderne (1800-1980) by Balaÿ, Christophe
DDC/LCC
  48 7 2015 2017
Chahár maqála : ("The four discourses") by Niẓāmī ʻArūz̤ī, active 1110-1161
DDC/LCC
  44 3 1899 1910
Samak-i ʻAyyār by Farāmurz Khudādād ibn ʻAbd Allāh al-Kātib al-Arrajānī
LCC
  41 20 1362 2009
Sindibād al-ḥakīm : Sindibād nāmah by Kātib al-Samarqandī, Muḥammad ibn ʻAlī
LCC
  35 5 1575 2013
Qiṣṣahʹnivīsī by Baraheni, Reza, 1935-
DDC/LCC
  35 10 1965 2014
Jāmiʻ al-tavārīkh : tārīkh-i salāṭīn-i Khvārazm by Rashīd al-Dīn Ṭabīb, 1247?-1318
DDC/LCC
  34 3 2010 2010
Maqāmāt-i Ḥamīdī by Ḥamīd al-Dīn Abū Bakr ʻUmar ibn Maḥmūd, -1163 or 1164
LCC
  31 23 1290 1983
Adab va adabīyāt by Kātibī, Ḥusaynqulī
LCC
  31 10 1976 1977
Farhang-i asāṭīr va ishārāt-i dāstānī dar adabīyāt-i Fārsī by Yāḥaqqī, Muḥammad Jaʻfar
LCC
  30 2 1990 1990
Displaying 1 to 25 of 393
.