Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Persian literature--Themes, motives
Displaying 1 to 11 of 11
Title & Author Format Holdings Editions From To
The beloved in Middle Eastern literatures : the culture of love and languishing by Korangy, Alireza
DDC/LCC
  1183 9 2017 2018
Alexander the Great in the Persian tradition : history, myth and legend in medieval Iran by Manteghi, Haila
DDC/LCC
  568 16 2018 2020
Farhang-i talmīḥāt : ishārāt-i asāṭīrī, dāstānī, tārīkhī, maz̲habī dar adabīyāt Fārsī by Shamīsā, Sīrūs
LCC
  24 9 1986 2010
Fikr-i āzādī dar adabīyāt-i Mashrūṭīyat-i Īrān by Khān, Mihr Nūr Muḥammad
LCC
  13 1 2004 2004
Farhang-i talmīḥāt : ishārāt-i asāṭīrī, dāstānī, tārīkhī, maz̲habī dar adabīyāt-i Fārsī by Shamīsā, Sīrūs
LCC
  11 2 1987 1987
Farhang-i ishārāt-i adabīyāt-i Fārsī : asāṭīr, sunan, ādāb, iʻtiqādāt, ʻulūm-- by Shamīsā, Sīrūs
LCC
  9 2 2008 2008
Farhang-i talmīḥāt : ishārāt-i asāṭīrī, dāstānī, tārīkhī, maz̲habī dar adabiyāt-i fārsī by Shamīsā, Sīrūs
LCC
  8 2 2007 2010
Zindagī-i jāvīd dar mas̲navīʹhā-yi ʻirfānī : Ḥadīqat al-ḥaqīqah-i Sanāyī Ghaznavī, Mas̲navī-i maʻnavī-i Mawlavī va Būstān-i Saʻdī by Sayf, ʻAbd al-Riz̤ā, 1966 or 1967-
LCC
  7 1 2010 2010
Farsça ve Türkçe bazı mesnevîlerin mukayesesi : Aynadaki söz by Kartal, Ahmet
LCC
  6 1 2019 2019
Farhang-i asāṭīr va ishārāt-i dāstānī dar adabīyāt-i Fārsī by Yāḥaqqī, Muḥammad Jaʻfar
LCC
  6 2 1996 1996
Mars̲īyah sarāʼī dar adabīyāt-i fārsī-i Īrān by Imāmī, Nṣr Iláh
LCC
  2 1 1990 1990
Displaying 1 to 11 of 11
.