Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Persian literature--Study and teaching
Displaying 1 to 25 of 32
Title & Author Format Holdings Editions From To
Bugünkü İran edebiyatı hakkında bir inceleme by Istiʻlāmī, Muḥammad
LCC
  34 6 1971 1981
Persian studies under the sultans of Bengal, 1204-1576 A.D by Sarwar, Gholam
DDC/LCC
  21 2 2017 2017
Iranskai︠a︡ fililogii︠a︡ v Gruzii by Kobiże, Davitʻ, 1906-1981
LCC
  15 3 1971 1971
Mafākhirʹnāmah : majmūʻah-i pīsh guftārʹhā-yi Duktur Mahdī Muḥaqqiq bar buzurgdāshtʹnāmahʹhā-yi Anjuman-i Ās̲ār va Mafākhir-i Farhangī (1378-1388) = Mafakhir nameh : prefaces by M. Mohaghegh to commemorations held at Society for the Appreciation of Cultural Works and Dignitaries 1999-2009 by Muḥaqqiq, Mahdī
LCC
  13 2 2011 2012
Dānishgāh-i Dihlī va sahm-i ān dar gustarish-i zabān va adabiyāt-i Fārsī by Khan, Mohammad Aslam, professor, Dept. of Persian, University of Delhi
LCC
  12 2 1997 1997
Marjaʻśhināsī va ravish-i taḥqīq dar Adabīyāt-i Fārsī by Sutūdah, Ghulām Riz̤ā
LCC
  12 6 1374 2002
Persoi︠a︡zychnoe literaturnoe nasledie turkmen v XIV-XV vv by Kurbanov, G. (Gandym)
LCC
  12 2 1990 1990
Mabānī va uṣūl-i pizhūhish dar zabān va adabīyāt-i Fārsī by Ṭāhirī, Qudrat Allāh
LCC
  9 1 2016 2016
Nizami fransyz mănbălărindă by Sărkaroghlu, Ăsġăr
LCC
  9 3 1991 1991
Donishnomai Rūdakī
LCC
  4 1 2008 2008
Bāṃlāẏa Phārasi bhāshā sāhitya o saṃskr̥ti bikāśera itihāsa by Khāna, Ābadusa Sabura
LCC
  4 1 2017 2017
Marjaʻśhināsī-i adabī va ravish-i taḥqīq by Mahyār, ʻAbbās
LCC
  4 1 2002 2002
Zabān va adab-i Fārsī dar jahān
LCC
  3 1 1996 1996
Fārsī-i ʻumūmī : kulīyah-i rishtahʹhā ghayr az rishtah-ʼi zabān va adabiyāt-i Fārsī
LCC
  3 2 2008 2008
Adabīyāt-i Fārsī (1) : sāl-i avval-i dabīristān by Tākī, Masʻūd
LCC
  3 3 1385 2004
Guzārish-i Nakhustīn Majlis-i ʻIlmī-i Anjuman-i Ustādān-i Zabān va Adabīyāt-i Fārsī by Anjuman-i Ustādān-i Zabān va Adabīyāt-i Fārsī (1. : 1973 : Tehran, Iran)
LCC
  3 1 1974 1974
Rahāvard : Guzārish-i Duvvumīn Majmaʻ-i Bayn al-Milalī-i Ustādān-i Zabān-i Fārsī by Majmaʻ-i Bayn al-Milalī-i Ustādān-i Zabān-i Fārsī (2nd : 1997 : Tehran, Iran)
LCC
  3 1 2000 2000
Sivvumīn rahʹāvard : Guzārish-i sivvumīn Majmaʻ-i Bayn al-Milalī-i Ustādān-i Zabān va Adabīyāt-i Fārsī by Majmaʻ-i Bayn al-Milalī-i Ustādān-i Zabān va Adabīyāt-i Fārsī (3rd : 2002 : Tehran, Iran)
LCC
  3 1 2002 2002
Fārsī by Iran. Vizārat-i Farhang
LCC
  3 2 1964 1980
Āʼīnah-yi ʻAjam : intik̲h̲ābāt-i nas̲r va naz̤m-i Fārsī barāʼe t̤ulabāʼe maiṭrīkūlīshan by Iqbal, Muhammad, Sir, 1877-1938
LCC
  2 1 1925 1925
Adabīyāt-i Fārsī : rāhnamā-yi dabīrān, dānishá̄mūzān-i dabīristānhā va dāvṭalabān-i kunkūr-i ʻumūmī va ikhtiṣāṣī by Gird Farāmarzī, ʻAlī Sulṭānī
LCC
  2 1 1992 1992
Adabīyāt-i Fārsī : rāhnamā-yi dabīrān, dānishá̄mūzān-i dabīristānhā va dāvṭalabān-i kunkūr-i ʻumūmī va ikhtiṣāṣī by Sulṭānī Gird Farāmarzī, ʻAlī
LCC
  2 1 1994 1994
Āshnāyī bā adabīyāt-i muʻāṣir-i Īrān : (rishtah-ʼi mutarjimī-i zabān-i Ingilīsī) by Raḥīmīyān, Hurmuz
LCC
  2 1 2007 2007
<>
LCC
  1 1 1992 1992
Adabīyāt-i Fārsī (1) : qāfiyah va ʻarūz̤- naqd-i adabī : dawrah-yi pīshʹdānishgāhī, rishtah-yi ʻulūm-i insānī by Vaḥīdiyān Kāmyār, Taqī
LCC
  1 1 2003 2003
Displaying 1 to 25 of 32
.