Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Mythology, Iranian, in literature
Displaying 1 to 22 of 22
Title & Author Format Holdings Editions From To
Farhang-i talmīḥāt : ishārāt-i asāṭīrī, dāstānī, tārīkhī, maz̲habī dar adabīyāt Fārsī by Shamīsā, Sīrūs
LCC
  24 9 1986 2010
Zīr-i āsmānahʹhā-yi nūr : justārhā-yi usṭūrahʹpazhūhī va Īrānʹshināsī by Ismāʻīlʹpūr, A.
LCC
  13 4 2003 2003
Mythes, croyances populaires et symbolique animale dans la littérature persane by Krasnowolska, Anna
DDC
  7 3 2012 2012
Mythes, croyances populaires et symbolique animale dans la litterature Persane by Krasnowolska, Anna
DDC/LCC
  37 2 2012 2012
Farhang-i talmīḥāt : ishārāt-i asāṭīrī, dāstānī, tārīkhī, maz̲habī dar adabīyāt-i Fārsī by Shamīsā, Sīrūs
LCC
  11 2 1987 1987
Farhang-i asāṭīr va ishārāt-i dāstānī dar adabīyāt-i Fārsī by Yāḥaqqī, Muḥammad Jaʻfar
LCC
  6 2 1996 1996
Usṭūrahʹkāvī-i ʻishq dar farhang-i Īrānī /#cBahman Nāmvarʹmuṭlaq by Namvar-Motlag, Bahman
LCC
  1 1 2019 2019
Tajallī-i usṭūrahʹhā-yi maz̲habī dar shiʻr-i Inqilāb-i Islāmī bā miḥvarīyat-i ashʻār-i ʻAlī Muʻallim, ʻAlī Mūsavī Garmārūdī, ʻAlī Riz̤ā Qazvah, Muḥammad Javād Muḥabbat by Burnākī, Sakīnah, 1967 or 1968-
LCC
  1 1 2013 2013
Dīvnāmah : bāzshināsī-i chihrah-yi mawjūdāt-i khīyālī dar rivāyatʹhā-yi Īrānī by Barātī, Parvīz, 1977 or 1978-
LCC
  4 1 2020 2020
Nibishtah-i man, īn nāmah-ʼi Pahlavī .. : barʹrasī va taḥlīl-i shakhṣīyatʹhā-yi barjastah-ʼi asāṭīrī-i Īrān-i Bāstān bar pāyah-ʼi matnʹhā-yi adabīyāt-i Avistāyī, Fārsī-i Miyānah (Pahlavī) Shāhnāmah-ʼi Firdawsī . by Fātiḥī, Aqdas, 1965 or 1966-
LCC
  1 1 2016 2016
Naqsh-i ṭabīʻat dar shiklʹgīrī-i asāṭīr-i Īrān by Dadvar, Abolghasem, 1963-
LCC
  1 1 2018 2018
Naqsh-i ṭabīʻt dar shiklʹgīrī-i asāṭīr-i Īrān by Dāvar, Abūl Qāsim
LCC
  4 1 2019 2019
Takvīn va taḥavvul-i chihrah-ʼi qahramān dar ustūrahʹhā va ḥimāsah-ʼi millī-i Īrān by Khvārazmī, Ḥamīd Riz̤ā, 1978 or 1979-
LCC
  7 1 2017 2017
Tajallī-i shāʻirānah-i asāṭīr dar ās̲ār-i Akhavān S̲ālis̲ (M. Umīd) by Qarārī, Bihnāz, 1980 or 1981-
LCC
  7 1 2010 2010
Asāṭīr-i Īrān dar shiʻr-i naw-i Fārsī : kārkardʹhā-yi namādīn-i usṭūrahʹhā-yi Shāhnāmah dar shiʻr-i muʻāṣir by Navīdīʹmihr, Ḥamīd Rez̤ā, 1973 or 1974-
LCC
  4 1 2017 2017
Usṭūrahʹkāvī-i ʻishq dar farhang-i Īrānī by Namvar-Motlag, Bahman
LCC
  12 1 2019 2019
Afsānah-ʼi nīk : justārʹhāyī dar bāb-i Shāhnāmah va ās̲ār-i Suhravardī va usṭūrah va . by Muder̄isî, Fatime
LCC
  1 1 2019 2019
Dāgh-i gul-i surkh va chahārdah guftār-i dīgar darbārah-ʼi usṭūrah by Mazdāpūr, Katāyūn
LCC
  7 1 2004 2004
Nigāhī bih bakhsh-i asāṭīrī-i Shāhnāmahʹ-yi Firdawsī az darīchahʹ-yi Āyīn-i kishvardārī by Mīzānī, Qubād
LCC
  2 1 2018 2018
Ahrīman by Yasnā, Muḥammad Yaʻqūb
LCC
  6 1 2012 2012
Rumān-i usṭūrahʹī : naqd va taḥlīl-i jaryān-i usṭūrahʹgarāyī dar rumān-i Fārsī by Qāsimʹzādah, ʻAlī
LCC
  5 1 2018 2018
Payvand-i khirad va usṭūrah dar Shāhnāmah by Mūsavī, Kāẓim
LCC
  10 1 2010 2010
Displaying 1 to 22 of 22
.